15 души стартират работа по програма за осигуряване на заетост в община Кубрат   Във връзка с изпълнението на проект №BG05M9OP001-1.28.001 „Работа“ по Договор за осигуряване на заетост №: РР-07-05-2213 # 7 от 10.07.2018г., сключен между Агенция по заетостта и Община Кубрат, се подписаха трудови договори с болногледачи, като по този начин бе осигурена заетост на 15 лица за една година. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
   На събитието присъстваха кметът на община Кубрат – Алкин Неби, председателят на Общински съвет-Кубрат – Хюсеин Юмеров и заместник-кметът – Орхан Мехмед.

 

15 души стартират работа по програма за осигуряване на заетост в община Кубрат 15 души стартират работа по програма за осигуряване на заетост в община Кубрат 15 души стартират работа по програма за осигуряване на заетост в община Кубрат

 

Назад