Съобщение от ВиК "Меден кладенец" ЕООД гр. Кубрат

   ВиК „Меден кладенец” ЕООД – гр. Кубрат уведомява своите абонати, че от 01 януари 2019 г. дейностите по предоставяне на услугите водоснабдяване и канализация ще се извършват от „Водоснабдяване Дунав” ЕООД – гр. Разград. Във връзка с това напомняме на потребителите си, че съгласно индивидуалните договори и Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и ползване на водоснабдителните и канализационните системи от 2004 г. на МРРБ, всеки потребител е длъжен да заплаща изразходената от него вода в едномесечен срок от издаване на фактурата.
   Ръководството на дружеството уведомява некоректните потребители на ВиК услуги, че до края на месец ноември 2018 г. следва да заплатят дължимите суми.
   На неплатилите задълженията си в срок, на основание чл. 41, ал. 3, т. 8 от Наредба № 4, ще бъде преустановено водоподаването и дължимите суми ще бъдат събирани по съдебен ред.

 

Назад