Информация за изпълнение на проекта №BG05M9OP001-2.010-0216 „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат“   Във връзка с изпълнението на проект по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ №: BG05M9OP001-2.010-0216-C01 за изпълнение на проект "Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат“, процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, на 05.10.2018г. в заседателната зала на Община Кубрат се връчиха свидетелствата за професионална квалификация на 16 работници в озеленяването и 16 помощници в строителството.
   С настоящия проект през месец Септември 2018г. Община Кубрат осигури работа на 32 лица от рискови групи, като целта на проекта е подобряване на качеството на живот в община Кубрат, чрез развитие на социалната икономика и осигуряване на заетост на хора от уязвимите групи.

 

Изпълнение на проект „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат Изпълнение на проект „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат Изпълнение на проект „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат
Изпълнение на проект „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат Изпълнение на проект „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат Изпълнение на проект „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат

 

Назад