Обявление от Общинска служба по земеделие - Кубрат

   Общинската служба по земеделие – Кубрат на основание чл. 37в, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка със сключването на споразумения за ползването на масивите за стопанската 2018-2019 година за землищaтa на с. Медовене и с. Савин, на територията на община Кубрат, област Разград са изготвени заповеди за одобряване на споразумението по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ. Заповедите по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ са налични в ОСЗ - Кубрат и са обявени на интернет - страницата на ОДЗ-Разград.
   Заповедите се обявяват по реда на чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ и могат да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от обявяването им, чрез Директора на ОД ”Земеделие” – Разград пред Районен съд гр. Кубрат.
   Обжалването на заповедите не спира изпълнението им.

 

 

Заповед № РД-11-01-14 / 01.10.2018 г. – с. Медовене Версия за Adobe Reader
Заповед № РД-11-01-15 / 01.10.2018 г. – с. Савин Версия за Adobe Reader

 

Назад