Започна реконструкцията и ремонта на СУ "Христо Ботев" в Кубрат

   Определена бе фирмата, която да извърши строително-монтажните работи по проект "Реконструкция и ремонт на най-голямото училище в община Кубрат - СУ "Христо Ботев". Това е "Райкомерс Конструкшън" ЕАД от София. В края на месец септември, т. г., тя откри строителната си площадка и започна работа по проекта. Първоначално одобрената финансова помощ бе в размер на 554 311,48 лв. Окончателната стойност на поръчката е 546 575,09 лв. Срокът на изпълнение на проекта е 240 календарни дни от датата на откриване на строителната площадка. Това означава, че някъде до май 2019 г. трябва да завършат строително-монтажните работи по проекта.
   Всичко това стана възможно след сключването на договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7. "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони". Това е от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Този договор бе подписан между Държавен фонд "Земеделие" и община Кубрат на 23.10.2017 г. и е със срок на действие от 24 месеца.

 

 

 

Започна реконструкцията и ремонта на СУ „Христо Ботев” в Кубрат Започна реконструкцията и ремонта на СУ „Христо Ботев” в Кубрат Започна реконструкцията и ремонта на СУ „Христо Ботев” в Кубрат

Назад