Община Кубрат продължава да осигурява работа на лица от рискови групи   На 20.09.2018 г. във връзка с изпълнението на проект по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.010-0216-C01 за изпълнение на проект „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат“, процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ кметът на община Кубрат - Алкин Неби, подписа 16 трудови договори с помощници в строителството. По-рано, на 03.09.2018 г., Община Кубрат беше сключила 16 трудови договори с лица, назначени като работници в озеленяването. Всички 32 лица преминаха пълен курс на обучение от 300 учебни часа, като в края на обучението същите получиха свидетелство за професионална квалификация.
   С настоящия проект Община Кубрат осигури работа на 32 лица от рискови групи, като целта на проекта е подобряване на качеството на живот в община Кубрат, чрез развитие на социалната икономика и осигуряване на заетост на хора от уязвимите групи.

 

Община Кубрат продължава да осигурява работа на лица от рискови групи Община Кубрат продължава да осигурява работа на лица от рискови групи Община Кубрат продължава да осигурява работа на лица от рискови групи

 

Назад