Информация за изпълнение на проекта №BG05M9OP001-2.010-0216 „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат“   Във връзка с изпълнението на проект по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.010-0216-C01 за изпълнение на проект „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат“, процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ бяха подписани първите 16 трудови договори с работници в озеленяването. Последните преминаха пълен курс на обучение от 300 учебни часа, като в края на обучението същите получиха свидетелство за професионална квалификация.
   Проектът „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат" е насочен към постигане на общата цел за подобряване на качеството на живот в община Кубрат, чрез развитие на социалната икономика и осигуряване на заетост на лица от рискови групи, както и на следните специфични цели:
   • Осигуряване на подкрепа за социално включване на уязвимите групи чрез създаване на подходящи условия за професионалната им интеграция в сферата на социалната икономика;
   • Улесняване на достъпа до заетост на целевата група въз основа на модернизиране на социалната политика на община Кубрат;
   • Създаване на условия за заетост и съответно заемане на по-качествени работни места чрез психологическо подпомагане, мотивиране и професионално обучение.
   Настоящият проект включва мерки в подкрепа на изпълнението на две от целите на стратегията на ЕС „Европа 2020”, заложени в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОП РЧР), а именно целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване. Проектът „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат" съответства на целите, заложени в стратегическите документи, целящи създаването на условия за социалното включване на уязвими групи и пълноценна интеграция на хората с увреждания – Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020, Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013 - 2020 година, Национални планове за действие по заетост, Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г., Актуализираната стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 г., Националната стратегия за дългосрочна грижа и Националната здравна стратегия 2014- 2020 г. и спомага за изпълнение на целите и приоритетите заложени в Общинския план за развитие на община Кубрат за периода 2014-2020 г. и Стратегията за развитие на социалните услуги в община Кубрат 2016 - 2020 г.

 

Изпълнение на проект „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат Изпълнение на проект „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат

 

Назад