Обявление за прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд - Разград

   Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Окръжен съд - Разград, Общински съвет Кубрат открива процедура по набиране на документи на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд - Разград.
   Необходимият брой заседатели е 3-ма души. Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, са изброени по-долу в обявлението.
   Всички заинтересовани жители да представят в деловодството на Общински съвет Кубрат, стая №18 в сградата на Община Кубрат, находяща се в гр. Кубрат, ул."Княз Борис I" №1 необходимите документи в срок от 13.07.2018 г. до 27.07.2018 г.
   I. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт:
   1. да бъдат дееспособни български граждани;
   2. да са на възраст от 21 до 68 години;
   3. да имат настоящ адрес в община Кубрат;
   4. да имат завършено най - малко средно образование;
   5. да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
   6. да не страдат от психически заболявания.
   На основание чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт, съдебен заседател не може да бъде лице, което:
   1. е съдебен заседател в друг съд;
   2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
   3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
   4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, МВР или други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.
   На основание чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт, съдебни заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд.
   II. Кандидатите за съдебни заседатели да представят в Общински съвет Кубрат следните документи:
   1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
   2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
   3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
   4. данни за контакт на две лица, към които Общинският съвет може да се обърне за препоръки (Приложение №1);
   5. мотивационно писмо;
   6. писмено съгласие (Приложение №2);
   7. декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение №3);
   8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, за лицата родени преди 16 юли 1973 година или Писмено съгласие комисията да извърши това служебно (Приложение №4);
   Образци на документите са на разположение на кандидатите в звеното, обслужващо Общински съвет Кубрат (стая №18), както и на сайта на Община Кубрат – модул „Пресцентър“.
   Документите се подават лично в сградата на Община Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1, стая № 18, или пощата на посочения адрес, считано от 13.07.2018 г. до 17:00 ч. на 27.07.2018 г.
   Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки, и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ, чиято дата и час ще бъдат обявени своевременно.

 

 

Приложение №1 - Препоръка Версия за Microsoft Word
Приложение №2 - Писмено съгласие относно избор за съдебен заседател по чл. 68, ал. 3, т. 7 от Закона за съдебната власт Версия за Microsoft Word
Приложение №3 - Декларация по чл. 68, ал. 3, т.8 от Закона за съдебната власт Версия за Microsoft Word
Приложение №4 - Писмено съгласие за извършване на проверка за принадлежност по чл. 27, ал. 2, изр. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия Версия за Microsoft Word

 

Назад