Открита кампания за разделно събиране на електронно и електрическо оборудване

   Община Кубрат със съдействието на „Трансинс Технорециклираща Компания” АД и „Трансинс Батери” ООД стартира кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) от населението на територията в периода от 04 юли 2018 г. до 04 октомври 2018 г.
   Всички, които желаят ще имат възможност да предадат своите отпадъци, безвъзмездно в пункта за събиране в сградата на Община Кубрат на ул. „Княз Борис I” №1.

 

Назад