Обсъдиха проектобюджета на община Кубрат за 2012 г.

   В гр. Кубрат се състоя публично обсъждане на общинския бюджет за 2012 година. Присъстваха общински съветници, кметове, служители в общинската администрация и други организации, граждани.
   Параметрите на финансовата рамка по отделните функции на проектобюджета представи кметът на общината Ремзи Халилов. Общият обем на бюджета е 9 887 156 лева. Спрямо началния бюджет за миналата година завишението е от 287 156 лева. Приходите с държавен характер са за 5 870 781 лева, а с общински - 4 016 375 лева.
   Въпреки очакванията за трудна финансова година са запазени ставките от 2011 г. на данъка върху недвижимите имоти, данъка за придобиване на имущество по възмезден начин и данък МПС. Запазват се и промилите за такса смет - 4.5 промила за жилищните имоти на граждани, 8 промила за нежилищните имоти на граждани и предприятия в град Кубрат и 6.5 промила за селата. Не се променят и размерите на таксите за детските градини и ясли и предоставяните социални услуги, независимо че плащаните от гражданите суми покриват все по-малка част от реалните разходи. Отчитайки ограничените финансови ресурси от собствени приходи и средствата за финансиране на дела от държавните дейности, за реализирането на бюджета ще се положат усилия за осигуряването на средства за инвестиционни разходи. Ще бъдат предложени и мерки за повишаване на събираемостта на местните данъци и такси и оптимизиране на разходите за издръжка и повишаване на контролната дейност.

 

Назад