Информация за изпълнение на проекта №BG05M9OP001-2.010-0216 „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат“   Стартираха първите обучения във връзка с изпълнението на проект № BG05M9OP001-2.010-0216 „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат”, процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” по ОПРЧР 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” – Повеждане на мотивационно обучение и психологическа подкрепа на лица от уязвимите групи за включване в заетост.
   Психологическото подпомагане включва основно техники за справяне със стреса и повишаване самооценката на включените в дейността представители на целевата група. Мотивацията на целевата група е насочена към предоставяне на знания за професиите, изискванията и тенденциите на пазара на труда и изграждане на умения за себеизследване и себеутвърждаване. Придобиването на реални трудови и/или професионални умения на уязвими социални групи на пазара на труда е важна предпоставка за преодоляване на социалната им изолация, повишаване на качеството на живот и стимулиране на конкурентоспособността им в работна среда.
   В проекта е предвидено предоставянето, както на индивидуални консултации със всяко едно от лицата, така и провеждане на групови консултации.
   Индивидуалното психологичното консултиране е работа с едно лице с конкретни жизнени проблеми, чрез регулярно им изследване и обсъждане. На съответното лице се предоставя възможност да говори свободно за своите важни поведенчески и емоционални проблеми с квалифицирано и независимо/обективно лице по начин, който е различен от доброжелателния светски разговор на обичайната социална ситуация. Психологическата консултация е насочена към уязвими хора, изпитващи трудности и мотивирани да преодолеят негативни, мъчителни преживявания. По време на консултацията, специалиста помага на потърсилия подкрепа да види своя проблем отстрани, в една, нова, по-позитивна светлина. Дава му се възможност да мисли за своите ресурси и да избере нови цели. Участниците в груповото консултиране се включват в групата, за да добият повече знания или умения за решаването на даден проблем – обществен, образователен, професионален, превантивен. Консултативната група борави със съзнавани проблеми и е ориентирана към разрешаването на краткосрочни въпроси или подготовка на умения за определени социални роли, професионално ориентиране. Груповото психологическо консултиране е процедура за оказване на помощ на всяко лице, което има желание да се освободи от непродуктивно поведение, нежелани мисли и чувства, водещи до себеразрушение като се научи да ги замесва с позитивни по пътя на самопознанието. В тази връзка се предвидени провеждането както на индивидуални, така и на групови психологически консултации
   В тази дейност е планирано провеждането и на мотивационно обучение, което ще се реализира в рамките на 30 учебни часа, т.е. за една седмица ще премине курса на обучение.
   Лицата, които са преминали мотивационно обучение за адаптиране в пазарните условия ще:
   - придобият умения за ориентиране на пазара на труда и адаптиране към неговите изисквания, за търсене и избор на подходяща заетост и/или адаптиране към условията на вече заето работно място.
   - усвоят умения за подготовка на документи за кандидатстване за работа - автобиография, писма, формуляри, въпросници и др.;
   - усвоят на умения за ефективно използване на различните източници за информация за свободни работни места;
   - се мотивират и усвоят умения и за представяне пред работодател и проследяване на всяка възможност за работа.

 

Изпълнение на проект „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат Изпълнение на проект „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат

 

Назад