Община Кубрат ще кандидатства за безвъзмездно финансиране по ОП "Околна среда"

   В гр. Кубрат се проведе извънредно заседание на общинския съвет, на което бе разгледана и приета само една докладна записка. Тя предвижда община Кубрат да кандидатства за предоставяне на безвъзмездно финансиране с проект „Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на град Кубрат и разширение на пречиствателната станция за отпадни води по процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води в агломерации с над 10 000 еквивалентни жители по приоритетна ОС 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013".

 

Назад