Десетокласници с успешно реализирана превантивна дейност по метода „връстници обучават връстници“ към МКБППМН-Кубрат

   Успешната превантивна дейност не е предмет само на един субект. Колкото повече субекти по противодействие на престъпността участват в образователната подготовка на подрастващите толкова и желаните добри резултати ще са повече. В училищна възраст учениците от горните класове могат да бъдат привлечени за участие в училищния живот за осъществяване на различни превенции по метода „връстници помагат и обучават връстници“. От една страна това е възможност на учениците от горните класове да споделят знанията си и ползите от тях с по малките ученици, да полагат грижи за тях, като споделят опит, впечатления, разсъждават заедно върху различни казуси от училищния живот и др. От друга страна това е възможност за развиване на гражданска култура и отговорност у подрастващите още от ранна училищна възраст.
   Водена от тези разбирания МКБППМН-Кубрат от години привлича ученици от горните класове и ги обучава по метода, за да бъдат максимално полезни както за себе си, така и за връстниците си. През учебната 2017/2018 година десетокласничките от местното СУ „Христо Ботев“ Зеррин Неби и Синем Меджнун проявиха активност и старание в реализирането на серия от посещения в две училища от града и запознаха своите връстници по тема, която е винаги актуална сред подрастващите „Превенция ХИВ/Спин и сексуално рисково поведение“. За това получиха на 5-ти юни 2018 година от МКБППМН и Клуб „Емпатия“ символични награди в знак на благодарност и усърдие в подкрепа на превантивната дейност на комисията.

 

 

 

Десетокласници с успешно реализирана превантивна дейност по метода „връстници обучават връстници“

Назад