МИГ Завет – Кубрат проведе информационнa срещa в Кубрат

   На 30 май 2018 г. МИГ Завет – Кубрат организира провеждането на информационна среща в град Кубрат.
   Целта на информационните срещи бе да запознае и разясни на потенциални бенефициенти кандидатстването с проектни предложения по процедура №BG06RDNP001 – 19.030 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат, отворена за прием на 28 май 2018 г.
   На срещата присъстваха представители на Община Кубрат, НПО, читалища и други потенциални бенефициенти по настоящата процедура.
   На участниците в събитията беше предоставена подробна информация за начина на кандидатстване с проекти, съгласно публикуваните в ИСУН „Условия за кандидатстване”. Потенциалните бенефициенти получиха разяснения относно попълването на формуляра за кандидатстване и набавянето на всички изискуеми документи.
   Бяха разгледани също и критериите за подбор и оценка на проектните предложения.
   Бенефициентите получиха отговори на различни въпроси, свързани с кандидатстването по настоящата процедура за подбор на проектни предложения.

 

Назад