Информация за изпълнение на проекта №BG05M9OP001-2.010-0216 „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат“   Стартира изпълнението на проект № BG05M9OP001-2.010-0216 „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат”, процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” по ОПРЧР 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”.
   С Решение № 409 от Протокол №40 от проведено на 30.04.2018г. заседание на Общински съвет-Кубрат бе създадено Общинско социално предприятие.
   Община Кубрат обяви свободни работни места за длъжностите управител, счетоводител, технически организатор за групата от озеленители и технически организатор за групата от строители, както и свободни работни места за озеленители и помощници в строителството, които ще бъдат ангажирани по проекта. Общият брой лица, които ще бъдат ангажирани по проекта, е 32 лица, на които ще бъде предоставено психологическо подпомагане, мотивационно и професионално обучение, мерки за социална и професионална интеграция и осигуряване на заетост в социалното предприятие.
   С проекта се предоставя възможност на хората с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица да подават заявления за участие.
   Всяко лице, което желае да бъде ангажирано по проекта като озеленител или помощник в строителството, следва да подаде заявление за участие по образец, утвърден от кмета на община Кубрат, като в него посочи наименованието на позицията, за която кандидатства. Към заявлението могат да бъдат приложени документи, свързани със степента на увреждане на хората с увреждания и на лицата в неравностойно положение на пазара на труда.
   Образецът на заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Кубрат, рубрика „Свободни позиции”.
   Документите следва да се подадат лично, по пощата или чрез куриер на адрес: гр. Кубрат, ул. „Княз Борис І” №1, Деловодство, в срок до 21.06.2018г. за свободните работни места за озеленители и помощници в строителството. Подаването на документи може да се извърши и чрез кметовете по населени места на територията на община Кубрат.
   Екипът по проекта ще извърши класиране на кандидатите, отговарящи на целевата група. Списъкът с резултатите ще се изложи на информационното табло в сградата на общината. На одобрените лица ще се предостави информация за последващите процедури.
   Подборът на лицата ще се извърши въз основа на критерии, посочени в приетата и утвърдена от кмета на общината процедура за подбор, която спазва принципите за равни възможности и недопускане на дискриминация,равенство между половете и устойчиво развитие.

 Назад