Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 22.05.2018 г.

   В Кубрат се проведе редовно заседание на общинския съвет. На него бяха разгледани и приети всичките 12 докладни записки от дневния ред. Във връзка с кризата с боклука през последните месеци, бе създадено ново общинско предприятие "Чистота". Това бе подкрепено и от заместник-областния управител Евгени Драганов, който взе отношение по този и други проблеми в общината. Подкрепа бе получена и от областния управител Гюнай Хюсмен. Отправено бе и предложение за дарение от д-р Хюсеин Карасюлейман от името на групата общински съветници "Бъдеще за Кубрат" на камион за събиране на отпадъците.
   Упълномощен бе кмета Алкин Неби да подпише запис на заповед в полза на Държавен фонд "Земеделие" в размер на 554 311,48 лв. за обезпечаване на 100 % от стойността на Договора по проекта "Ремонтни работи в СУ "Христо Ботев". Той бе упълномощен да кандидатства за държавна помощ, в размер на 3 500 000 лв. Те ще отидат за просрочени задължения на В и К "Меден кладенец" към ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, в размер на 2 504 145 лв. за периода 01.2014 г. - 05.2018 г. и за прогнозни 496 147 лв., които ще се начислят в периода до 31.12.2018 г.
   Дадено бе съгласие общината да кандидатства за финансиране с проект "Реконструкция на сградата на община Кубрат" и с предложение за "Реконструкция на част от уличната мрежа в Кубрат и с. Савин". Допълнена бе Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост. Определено бе ползването на дървесина от горски територии - общинска собственост през 2018 г. ОУ "Св. Паисий Хилендарски" в с. Равно бе преобразувано в начално училище. Решено бе с наградата "Зрелостник на годината" да бъдат удостоени Цвета Коцева и Берк Ремзиев, завършили СУ "Христо Ботев" с отличен успех /6.00/.
   Решено бе общината да кандидатства по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интеграционно предложение "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование". За представител на общината за участие в заседание на Общото събрание на акционерите на "МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград" АД бе определен кмета Алкин Неби.

 

 

 

Проведено заседание на ОбС - Кубрат на 22.05.2018 г. Проведено заседание на ОбС - Кубрат на 22.05.2018 г. Проведено заседание на ОбС - Кубрат на 22.05.2018 г.

Назад