Обявено бедствено положение на територията на Община Кубрат

   Със Заповед №322 от 18.05.2018 г. кметът на община Кубрат обявява бедствено положение за срок от 7 /седем/ дни на територията на цялата Община Кубрат, област Разград - 17 населени места /гр. Кубрат и 16 - кметства - с. Беловец, с. Бисерци, с. Божурово, с. Горичево, с. Задруга, с. Звънарци, с. Каменово, с. Медовене, с. Мъдрево, с. Равно, с. Савин, с. Севар, с. Сеслав, с. Тертер, с. Точилари и с. Юпер/ във връзка с увреждане на здравето на хората и значителните последици за околната среда, свързани със замърсяване на почвата, водата или въздуха с биологически вещества и материали, в следствие на натрупани битови отпадъци и неизпълнение на Договор № 150 от 27.08.2015 г. от фирмата изпълнител, считано от м. Април 2018 г.

 

Назад