Покана за включване като партньори в проект „Социално-икономическа интеграция за уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование”

   Във връзка с кандидатстването на община Кубрат по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование" - Компонент 1, обявявам процедура за избор на организации, които биха желали да участват в изпълнението на проекта като партньори. Целта на настоящата процедура е да бъдат избрани партньори по проекта въз основа на свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недискриминация на всички организации, които биха желали да участват в изпълнението на проекта като партньори.

   Алкин Неби
   Кмет на община Кубрат

 

 

Покана за включване като партньори в проект „Социално-икономическа интеграция за уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” Версия за Adobe Acrobat
Документи за информация Версия за WinZip
Документи за попълване Версия за WinZip

 

Назад