Подписан договор за изпълнение на проект „Рехабилитация на път RSE2170 /III–2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливополе – Кубрат) – Сеслав - /II–23/ и път RAZ3061 /II–23, Беловец – Кубрат/ Горичево – Божурово /III–2102/ на територията на община Кубрат”   На 28.03.2018 г. Община Кубрат сключи с Държавен фонд „Земеделие“ договор № 17/07/2/0/00092/28.03.2018 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. Предмет на договора е изпълнението на проект № 17/07/2/0/00092 „Рехабилитация на път RSE2170 /III–2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливополе – Кубрат) – Сеслав - /II–23/ и път RAZ3061 /II–23, Беловец – Кубрат/ Горичево – Божурово /III–2102/ на територията на община Кубрат“.

   Главна цел на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и комфорт на пътуващите по път RAZ3061 и път RSE2170, част от общинската пътна мрежа на Община Кубрат.

   Обща стойност: 5 697 444,40 лв., от които 4 842 827,74 лв. европейско и 854 616,66 лв. национално съфинансиране.

   Начало: 28.03.2018 г.
   Край: 28.03.2021 г.

 

 

Информационна брошура за проекта „Рехабилитация на път RSE2170 /III–2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливополе – Кубрат) – Сеслав - /II–23/ и път RAZ3061 /II–23, Беловец – Кубрат/ Горичево – Божурово /III–2102/ на територията на община Кубрат“ Версия за Adobe Acrobat

 

Назад