Съобщение до участниците в обществената поръчка за доставка на горива, смазочни материали и др. за нуждите на Община Кубрат

   До участниците в обществена поръчка с предмет:
   1. Доставка на течни горива за леки автомобили и друга техника, смазочни материали и др. за нуждите на Общинска администрация Кубрат;
   2. Доставка на течни горива, смазочни материали и др. за леки автомобили на ОП „Социални услуги“ гр. Кубрат;
   3. Доставка на течни горива, смазочни материали и др. за леки автомобили на Дневен център за възрастни с увреждания, гр. Кубрат;
   4. Доставка на течни горива, смазочни материали и др. за леки автомобили на Дом за стари хора с. Тертер, общ. Кубрат;
   5. Доставка на течни горива за МПС на Отдел „Образование“, Община Кубрат, уникален идентификационен номер на поръчката 00803-2012-0001 в Регистъра по обществените поръчки.

   Уважаеми участници,
   На основание чл. 38, ал. 5 от НВМОП уведомяваме Ви, че датата, часа и мястото на отваряне на плик № 3 „Предлагана цена” е 13.02.2012 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на Община Кубрат, гр. Кубрат, ул. „Княз Борис І” № 1.
   При отваряне на плик № 3 „Предлагана цена” имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 

Назад