Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 02.03.2018 г.

   Преди началото на заседанието на Общинския съвет в Кубрат бе разгледана подписката от 80 жители на село Мъдрево за отмяна на решението за продажба на местната дискотека. Изслушан бе и кметът на селото Салим Мустафа. Със 7 гласа „за“, 12 „против“ и 2 „въздържал се“ точката за от¬мяна на решението не бе приета.
   На сесията бе одобрена бюджетната прогноза на община Кубрат за периода 2019 - 2021 г. на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности. Направено бе изменение на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост. Направени бяха отчети за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. и за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на територията на община Кубрат през 2017 г.
   Одобрена бе докладната за издаване на Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващо авансово плащане в размер на 34 333,87 лв. по проект за изпълнение на дейностите и разходите на сдружение „МИГ Завет - Кубрат“. Това е половината от общо заявената сума, която е в размер на 68 667,73 лв. и се разпределя поравно между двете общини.
   Определени бяха пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2018 - 2019 г. Утвърди се списък на общинските жилища, чийто брой е вече 34. Удължиха с 4 месеца срока на договора за търговско управление на управителя на ВиК „Меден кладенец“ ЕООД инж. Румен Петков.

 

Назад