Подписан договор за изпълнение на проект „Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура – СОУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат”   На 23.10.2017 г. Община Кубрат сключи с Държавен фонд „Земеделие“ договор № 17/07/2/0/00087/23.10.2017 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. Предмет на договора е изпълнението на проект № 17/07/2/0/00087 „Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура – СОУ „Хр. Ботев“ гр. Кубрат“.

   Главна цел на проекта е извършване на ремонтни дейности по обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на корпуси № 1, № 2, № 3 и пристройка към № 3 на СОУ „Хр. Ботев“, гр. Кубрат.

   Обща стойност: 554 311,48 лв., от които 471 164,76 лв. европейско и 83 146,72 лв. национално съфинансиране.

   Начало: 23.10.2017 г.
   Край: 23.10.2020 г.

 

 

Информационна брошура за проекта „Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура – СОУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат“ Версия за Adobe Acrobat

 

Назад