Съобщение по проект №BG05M9OP001-2.005-0061 „Социално включване и достъп до заетост в община Кубрат“

   Уважаеми граждани,
   Във връзка с реализирането на проекта ще се проведе среща с жителите на гр. Кубрат, които са икономически неактивни лица. Неактивни лица са всички, които към момента не са в трудова заетост и не са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ като търсещи работа.
   Молим лица, които са хора с увреждания със 100% с чужда помощ или възрастен в риск, които имат нужда от личен или социален асистент, като за всички е необходимо да носят документ за самоличност, ТЕЛК/НЕЛК решение, епикриза или други медицински документи, удостоверяващи заболяването/увреждането.
   По време на срещата ще бъдат представени основните цели на проекта, дейностите които ще се изпълнят и очакваните резултати от реализацията им. Ще се разяснят ползите, които ще имат тези лица от включването им в изпълнението на проекта.
   Срещата ще се проведе на 15.02.2018 г. (четвъртък) в ритуалната зала на читалище „Св. св. Кирил и Методий" гр. Кубрат - oт 10.30 часа и 13.30 часа.

 

 

Информационна брошура Версия за Acrobat Reader

 

Назад