Прием на заявления за ползване на социална услуга „Личен асистент” и заявления за „Личен асистент”

   Община Кубрат съобщава, че за периода 24 - 31 януари 2018 г. ще се приемат заявления от кандидат потребители за ползване на социална услуга „Личен асистент”, както и заявления от кандидати за „Личен асистент”, съгласно сключеното споразумение № ФС01-0382 / 22.12.2017 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Кубрат.
   Към заявлението за ползване на социалната услуга „Личен асистент” се прилагат следните документи:
   • документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
   • документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (за справка);
   • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
   Към заявлението за „Личен асистент” се прилагат следните документи:
   • документ за самоличност {за справка);
   • автобиография;
   • документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент” квалификация;
   • служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
   • служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
   • пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
   • копие от удостоверение за преминато обучение по предоставяне на социалната услуга „личен асистент, социален асистент или домашен помощник” или друг релевантен документ
   За лични асистенти могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване.
   Заявленията ще се приемат в сградата на ОП „Социални услуги” гр. Кубрат, ул. „Страцин” №2, етаж 3, стая № 6.

От екипа за управление на проекта

 

 

Информационна брошура Версия за Acrobat Reader

 

Назад