Проведена кръгла маса по проект BG05M9OP001-2.005-0061 „Социално включване и достъп до заетост в община Кубрат“

   На 15 януари 2018 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Кубрат се проведе кръгла маса по проект BG05M9OP001-2.005-0061 “Социално включване и достъп до заетост в община Кубрат“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020, процедура „Активно включване“. Събитието е част от дейност 3 на проекта – Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда и др. подкрепящи услуги по Компонент 1– вторично проучване на пазара на труда.
   На събитието бяха поканени представители на местния бизнес, Дирекция „Социално подпомагане“, Дирекция „Бюро по труда“, Регионалният представител на Комисията за защита от дискриминация – Русе - г-жа Валентина Николаева, служители на общинска и областна администрация, НПО сектор, образователни институции и други заинтересовани страни.
   Беше представен доклад от проучване на пазара на труда в общината, изготвен в рамките на дейност 2 - Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда и др. подкрепящи услуги по Компонент 1 - част 1 – Първично проучване на пазара на труда.
   Г-жа Николаева представи Закона за защита от дискриминация и Комисията за защита от дискриминация, влезли в сила решения на КЗД, казуси свързани с хора с увреждания.
   Проведе се широка дискусия относно състоянието на бизнес средата в община Кубрат и възможностите за реализация и осигуряване на заетост на хората с увреждания. На събитието бяха обсъдени и проблемите на целевата група, различните видове дискриминация и мерките, които отговорните институции и бизнеса могат да предприемат за подобряване на техния статут на трудовия пазар.

 

 

 

Проведена кръгла маса по проект „Социално включване и достъп до заетост в община Кубрат“ Проведена кръгла маса по проект „Социално включване и достъп до заетост в община Кубрат“ Проведена кръгла маса по проект „Социално включване и достъп до заетост в община Кубрат“

Назад