Заключителна информация за реализирани дейности по проект „Подкрепа за независим живот”

   На 31.12.2017 г. Община Кубрат приключи изпълнението на проектните дейности по проект „Подкрепа за независим живот“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси - 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
   Проектът за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване стартира на 01.11.2015 г. Той продължи в следващите две години и два месеца и се финансира с близо половин милион лева от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.
   По проекта е разкрит Център за почасово предоставяне на социални услуги в домашна среда, където се предоставят интегрирани социално -здравни услуги, провеждат се супервизии на личните асистенти и се осигурява мотивационна или друг тип подкрепа на потребителите с цел придобиване на умения за посрещане на базисни нужди и преодоляване на социалното изключване извън работното време на личния асистент и след приключването на Проекта. Освен в помощ на нуждаещите се проектът подкрепи и техните роднини, които бяха извън пазара на труда, за да се грижат за близките си.
   От началото на изпълнението на дейностите до настоящия момент:
   - Центърът е предоставил интегрирани услуги на 106 потребителя като грижи за тях полагат общо 76 лични асистенти и 4 медицински лица.
   - Усвоените средства от началото на проекта възлизат на 498 248.45 лв.
   - Проведени супервизии на персонала, предоставящ соц. услуги – 71 ЛА.
   - Мотивационна или друг тип подкрепа на потребителите на услугите и техните семейства – 272 потребители.
   - Ежемесечно медицинско консултиране на потребителите от целевите групи по проекта.
   - Социалните работници към Центъра за почасово предоставяне на социални услуги в домашна среда, извършваха ежемесечни посещения в домовете на ползвателите на услугите с цел изследване мнението и нивото на удовлетвореност на потребителя от получаваната услуга.
   С приключването на дейностите, съгласно подписаният договор между МТСП и Община Кубрат екипът за управление на проект „Подкрепа за независим живот“, благодари на служителите, наети като личен асистент и медицинските специалисти, за професионализма, за високото ниво на обслужване, получено от нуждаещите се хора, което само затвърди съществуващото мнение, че проект с такова обществено значение трябва да има своето продължение.

От екипа за управление на проекта

 

 

Информационна брошура Версия за Acrobat Reader

 

Назад