Публичен дебат за проектобюджета 2018 г. на община Кубрат

   В ритуалната зала на читалището в Кубрат се проведе публично обсъждане на проектобюджета на общината за 2018 година. Присъстваха служители в общинската администрация, представители на учреждения, институции и бизнеса, граждани.
   Презентация направи кметът на общината Алкин Неби. Планът за приходната и разходната част на проектобюджета за 2018 г. е в размер на 13 755 422 лв. Приоритетите са свързани с обслужването на общинския дълг в размер на 1 003 600 лв., възнагражденията, осигурителните плащания, обезщетенията, помощите. Предвиждат се средства за изграждане на покрит пазар в Кубрат, за основни ремонти в читалищата в селата Бисерци, Юпер и Тертер, на покрива на кметството в Тертер, за изграждане на спортни и детски площадки, рехабилитация на общинската пътна и улична мрежа, подобряване на образователната и социалната инфраструктура и други.
   Граждани повдигнаха въпроси за подобряване на градската инфраструктура, сметопочистването и други. Кметът Алкин Неби заяви, че основният проблем е ниската събираемост на местните налози. Несъбраните такси и данъци са в размер на над 500 000 лв.

 

Назад