Обявление за малка обществена поръчка за доставка на горива, смазочни материали и др. за нуждите на Община Кубрат

   Община Кубрат, на основание чл. 3, ал. 2 от НВМОП обявява провеждане на открит конкурс с предмет: „Доставка на горива, смазочни материали и др. за нуждите на Община Кубрат по обособени позиции:
   1. Доставка на течни горива за леки автомобили и друга техника, смазочни материали и др. за нуждите на Общинска администрация Кубрат;
   2. Доставка на течни горива, смазочни материали и др. за леки автомобили на ОП „Социални услуги“ гр. Кубрат;
   3. Доставка на течни горива, смазочни материали и др. за леки автомобили на Дневен център за възрастни с увреждания, гр. Кубрат;
   4. Доставка на течни горива, смазочни материали и др. за леки автомобили на Дом за стари хора с. Тертер, общ. Кубрат;
   5. Доставка на течни горива за МПС на Отдел „Образование“, Община Кубрат“
   Процедурата е открита с Решение № 14 / 09.01.2012 г. на Кмета на Община Кубрат. Изискванията, на които следва да отговарят участниците в процедурата, както и всички параметри на обществената поръчка, съгласно обявлението, са обнародвани на електронната страница на АОП и вписани в Регистъра на обществените поръчки. Документация за процедурата може да бъде изтеглена оттук.

 

Назад