В област Разград ще изграждат инсталации за преработка на отпадъци

   Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за изграждане на две инсталации за обработка на отпадъци, съобщава информационния сайт на Министерството на околната среда и водите. Съоръженията ще обслужват 110 000 жители от общините Разград, Исперих, Кубрат, Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян. По проекта ще се изградят инсталация за предварително третиране с капацитет 30 932 т годишно и компостираща инсталация с капацитет 4168 т годишно.
   „Социално-икономическите ползи от изпълнението на този проект са насочени към подобряване качеството на околната среда за жителите в седемте общини“, каза министър Димов. Проектът допринася за кръговата икономика – приоритет на Европейския съюз, като в резултат от инвестицията отпадъкът ще се превръща в ресурс. В дългосрочен план това ще доведе и до намаляване на цената, която плащат гражданите, допълни министърът.
   „С реализирането на този проект и изпълнявайки изискванията на закона значително ще намалим депонирането на отпадъци и ще успеем да запазим сумите, които сега плащат нашите съграждани“, заяви кметът на Разград Валентин Василев.
   Основната цел на проекта е да се намали количеството депонирани отпадъци в общините от Регионалното сдружение за управление на отпадъците (РСУО) Разград. Тя ще се постигне чрез изграждане на инфраструктура за разделно събиране и оползотворяване на зелените битови отпадъци и предварително третиране на смесените битови отпадъци.
   „Подписването на този договор е продължение на дейностите, които се финансират по ОПОС 2014-2020 в съответствие с йерархията за управление на отпадъците и с националните цели за поетапно намаляване на количествата биоразградими битови отпадъци, предназначени за депониране“, каза в заключение министър Димов. Приоритет е увеличаването на дела на рециклираните и оползотворените отпадъци най-малко от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло.
   Общият размер на инвестицията е над 13,5 млн. лв. ОП „Околна среда 2014-2020“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 8,6 млн. лв. Срокът за изпълнение на проекта е 27 месеца.

 

Назад