Обществено обсъждане на план-сметка за необходимите разходи по ЗМДТ за битови отпадъци през 2018 г. и определяне на такса за битови отпадъци за 2018 г.

   Уважаеми съграждани,

   Предстои приемането на план-сметката за необходимите разходи по ЗМДТ за битовите отпадъци през 2018 г. и определяне на такса за битови отпадъци за 2018 г.
   На основание чл. 66, ал. 3, т. 2 от Закона за местните данъци и такси проектът на решение за одобряване на план-сметката заедно с проектите на доклад на вносителя и на план-сметката се публикуват за обществено обсъждане на интернет страницата на общината в срока по чл. 69, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс, който е не по-кратък от един месец от деня на уведомяването. План-сметката се одобрява с решение на общинския съвет преди изтичането на срока по чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните финанси, съгласно който кметът на общината внася в общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и прогнозите по чл. 82, ал. 3 от ЗПФ в срок до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година.
   Очакваме Вашите мнения, становища и предложения по проекта на решението за одобряване на план-сметката за необходимите разходи за 2018 г. и на самата план-сметка. Същите се подават в деловодството на Община Кубрат до 17:00 часа на 11.12.2017 г.

   Алкин Неби
   Кмет на община Кубрат

 

 

Информационни материали Версия за WinZip

 

Назад