Стартира проект „Социално включване и достъп да заетост в община Кубрат”

   В Кубрат се проведе откриваща пресконференция за представяне на проект „Социално включване и достъп до заетост в община Кубрат”. Присъстваха кметът Алкин Неби, неговите заместници Орхан Мехмед и Женифер Пойраз, кметове на села, представители на социални организации, общинската администрация, болницата и други. Презентация направи ръководителят на проекта Женифер Пойраз - заместник-кмет на община Кубрат.
   Проектът е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Срокът за реализация е 20 месеца, а безвъзмездната помощ е 100% и е в размер на 390 791,00 лв., от тях 85% са от Европейския социален фонд и 15% - национално финансиране.
   Проектът се изпълнява в два компонента - представяне на посреднически услуги на пазара на труда и предоставяне на иновативни социални услуги. Партньори са МБАЛ - Кубрат и „Евро Проконсулт” ЕООД - Русе.
   Общата цел на проекта е насърчаване на социалното включване, повишаване на мотивацията за самостоятелен начин на живот и подобряване достъпа до заетост на хора с увреждания и техните близки в община Кубрат.
   Основни дейности по проекта са: Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хора с увреждания чрез създаване на иновативни социални услуги и предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда; обучение за повишаване на ключови дигитални компетентности; осигуряване на заетост на лица, полагащи грижи за зависими членове и заетост на хора с увреждания след предоставяне посреднически услуги на пазара на труда и/или обучение за период от 6 месеца; работа с работодатели за преодоляване на дискриминационни нагласи на представители на уязвими групи на пазара на труда.
   Очакваните резултати са предоставени иновативни социални услуги за хора с увреждания, според техните нужди, социално и активно включване на пазара на труда на хора с увреждания и техни близки чрез предоставени посреднически услуги, обучениеи осигуряване на субсидирана заетост за 6 месеца; намаляване на негативни нагласи сред работодателите при наемане на работа на хора с увреждания и др.

 

 

 

Стартира проект „Социално включване и достъп да заетост в община Кубрат” Стартира проект „Социално включване и достъп да заетост в община Кубрат” Стартира проект „Социално включване и достъп да заетост в община Кубрат”

Назад