Стартира нов проект „Пъстри камъчета” в СУ „Христо Ботев” - гр. Кубрат

   През учебната 2017/2018 г. СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат ще работи по проект „Пъстри камъчета“, финансиран по КП 33.16-2017 от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) - гр. София.
   Целта на проекта е да се подпомогне преодоляването на изоставянето на децата по отношение на придобиването на социални умения и свободно владеене на български език.
   Включването в клубовете ще даде възможност на учениците чрез игри, драматизации, състезания и викторини да преодолеят езиковата бариера в училище. Ще се доразвият и ще се съхранят придобитите им когнитивни и социални умения.
   Проектът обхваща ученици от 7 до 14 години от етническите малцинства, които срещат обучителни затруднения и са застрашени от отпадане от училище. Участието на учениците в проекта ще осмисли свободното им време, като направи училището и учебните занятия забавни и привлекателни. За нуждите на проекта са включени петима доброволци за съвместни дейности.
   48 ученици от училище, ще бъдат разпределени в три клуба: „Мисля, творя, мечтая“ с ръководител Нуршен Халилова, „Млад природолюбител“ с ръководител Елка Игнатова и „Приятели на книгата“ с ръководител Петя Димитрова. Ще бъде сформиран и „Родителски клуб“, който ще участва в дейността на ученическите клубове и ще помага на ръководството за справяне с възникнали проблеми/решаване на казуси.
   Дейностите по проекта са свързани с:
   • Повишаване на знанията на учениците за културата на етносите, чрез различна литература;
   • Приобщаване на учениците от малцинствата и техните родители към училищния живот;
   • Обогатяване на социалния опит и набора от социални роли на децата;
   • Повишаване квалификацията на учителите за работа в мултикултурна среда;
   • Създаване на ефикасен модел за възпитаване на етническа толерантност и приятелство, както и за привличане и задържане на децата в училище чрез клубните дейности.
   Проектът е с продължителност 9 месеца и е на стойност 14 106 лв.

 

 

Информационна брошура за проекта „Пъстри камъчета” Версия за Adobe Acrobat

 

Назад