Покана за откриваща пресконференция за представяне на проект „Социално включване и достъп до заетост в Община Кубрат”

   Община Кубрат в качеството си на бенефициент стартира изпълнението на Проект №BG05M9OP001-2.005-0061 „Социално включване и достъп до заетост в Община Кубрат“ по Процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“, съгласно сключен Административен договор № BG05M9OP001-2.005-0061-С03 с Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.
   Срокът, в който проектът ще се реализира е 20 месеца, а безвъзмездната помощ е 100% в размер на 390 791,00 лв., в т.ч.:
   • 332 172,36 лева /85 %/ - Средства от ЕСФ;
   • 58 618,64 лева /15 %/ - Национално съфинансиране.
   Проектът се изпълнява в два компонента – Компонент 1 – предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда и Компонент 2 предоставяне на иновативни социални услуги.
   Проектът се изпълнява в партньорство с МБАЛ Кубрат и „Евро Проконсулт“ ЕООД – гр. Русе.
   Общата цел на проекта е насърчаване на социалното включване, повишаване на мотивацията за самостоятелен начин на живот и подобряване достъпа до заетост на хора с увреждания и техните близки в Община Кубрат.
   Основни дейности по проекта са: Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хора с увреждания чрез създаване на иновативни социални услуги (Компонент 2) и предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда; обучение за повишаване на ключови дигитални компетентности; осигуряване на заетост на лица полагащи грижи за зависими членове и заетост на хора с увреждания след предоставени посреднически услуги на пазара на труда и/или обучение за период от 6 месеца; работа с работодатели за преодоляване на дискриминационни нагласи на представители на уязвими групи на пазара на труда (Компонент 1).Очакваните резултати са предоставени иновативни социални услуги за хора с увреждания, според техните нужди, социално и активно включване на пазара на труда на хора с увреждания и техни близки чрез предоставени посреднически услуги, обучение и осигуряване на субсидирана заетост за 6 месеца; намаляване на негативни нагласи сред работодателите при наемане на работа на хора с увреждания и др.
   Във връзка със стартиране на дейностите по проекта, каним всички заинтересовани лица на откриваща пресконференция, която ще се проведе на 25.10.2017 г. от 11:00 часа, в залата на Читалище „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Кубрат.
   За повече информация: Ж. Пойраз - ръководител проект, ел. поща: kubrat@kubrat.bg.

 

 

Информационна брошура за проекта „Социално включване и достъп до заетост в Община Кубрат” Версия за Adobe Acrobat

 

Назад