Начало » Местно самоуправление » Достъп до общ. информация » Год. отчет за прилагане на ЗДОИ

 

Годишен отчет за прилагане на ЗДОИ

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА КУБРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

 

През периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. в община Кубрат са постъпили общо 22 /двадесет и две/ писмени и електронни заявления за достъп до обществена информация. Те са официално заведени в електронния регистър за достъп до информация, който е обособен в деловодната система на общината. Освен електронен регистър се води и регистър на хартиен носител. Заявената информация е предоставяна по-рано от законния срок, съгласно ЗДОИ, с писмено решение за осигуряване на достъп. Няма регистриран отказ през този период, 4 заявления за оставени без движение, поради липса на уточняваща информация. На всички останали заявления е отговорено в писмена форма и по електронен път.

 

Справката от електронния регистър на общината сочи, че всички заявители са представители на НПО и физически лица, както следва:

 

1. Заявление с вх. № 95-00-1 / 28.01.2021г. с искане да бъде предоставена информация относно изготвен и утвърден План-график за провеждането и възлагането на обществени поръчки през 2021 г. от сдружение „Съдействие и подкрепа за информирано общество“, с адрес: гр. Елин Пелин.

 

2. Заявление с вх. № 95-00-2 / 05.02.2021г. с искане да бъде предоставена информация относно обществена поръчка с предмет Доставка на хранителни продукти, зърнени храни и храни на зърнена основа, за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Кубрат от сдружение „Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите“, с адрес: гр. София.

 

3. Заявление с вх. № 95-00-3 / 10.02.2021г. с искане да бъде предоставена информация относно наличие на документи по гражданско състояние на определени лица в архивния фонд на Община Кубрат от Бенай Касап, с адрес за кореспонденция: гр. Истанбул, Р Турция. Заявлението е оставено без движение.

 

4. Заявление с вх. № 95-00-4 / 11.03.2021г. с искане да бъде предоставена информация относно списък на номерациите, адресите и обхвата на секциите на територията на община Кубрат, предвидени за парламентарните избори в Р. България на 04.04.2021г. от Фондация „Антикорупционен фонд“, с адрес: гр. София.

 

5. Заявление с вх. № 95-00-5 / 22.03.2021г. с искане да бъде предоставена информация относно актуализиран списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет за сферата на дейност на Община Кубрат от Фондация „Програма достъп до информация“, с адрес за кореспонденция: гр. София.

 

6. Заявление с вх. № 95-00-6 / 31.03.2021г. с искане да бъде предоставена информация относно осигуряване на противоепидемични COVID мерки в изборните секции на територията на община Кубрат за произвеждане на парламентарните избори в Р. България на 04.04.2021г. от ПП „България на труда и разума“, с адрес за кореспонденция: гр. Бургас.

 

7. Заявление с вх. № 95-00-7 / 12.04.2021г. с искане да бъде предоставена информация относно размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за 2021 година, определен брой на таксиметрови автомобили, работещи на територията на общината и приетите минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег към 01.04.2021 г. от СНЦ "Такси клуб - България", с адрес за кореспонденция: гр. София.

 

8. Заявление с вх. № 95-00-8/14.04.2021г. с искане да бъде предоставена информация относно гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, в парламентарните избори в Р. България на 04.04.2021г. от Зия Рихауи - технически сътрудник към БХК, с адрес за кореспонденция: гр. София.

 

9. Заявление с вх. № 95-00-9 / 23.04.2021г. с искане да бъде предоставена информация относно справка за лица, които са променили настоящия си адрес в община Кубрат за периода 1.01.2021 г. до 20.03.2021 г., във връзка с проведените парламентарните избори в Р. България на 04.04.2021г. от Фондация „Антикорупционен фонд“, с адрес: гр. София.

 

10. Заявление с вх. № 95-00-10/05.05.2021г. с искане да бъде предоставена информация относно сключвани договори за абонаментно правно обслужване с адвокати и адвокатски дружества за периода 2016 г. – 2020 г. от Александър Стоев, с адрес за кореспонденция: гр. София.

 

11. Заявление с вх. № 95-00-11/10.05.2021г. с искане да бъде предоставена информация относно общ брой лица под запрещение към 04.04.2021 г. на територията на община Кубрат от адв. Светлозар Николов, с адрес за кореспонденция: гр. Варна.

 

12. Заявление с вх. № 95-00-12/14.05.2021г. с искане да бъде предоставена информация относно размера на данъци и такси в Община Кубрат от Института за пазарна икономика, с адрес за кореспонденция: гр. София.

 

13. Заявление с вх. № 95-00-13/18.05.2021г. с искане да бъде предоставена информация относно сключени договори, свързани с процедурата „Доставка на сценично оборудване, осветителна и озвучителна техника за Община Кубрат, във връзка с изпълнението на проект „Кубрат древен и млад - да пренесем традициите през времето“ от Георги Милков – Изпълнителен директор на Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“, с адрес за кореспонденция: гр. Разград.

 

14. Заявление с вх. № 95-00-14/25.05.2021г. с искане да бъде предоставена информация относно акт за раждане и други документи по гражданко състояние, съхранени в архивния фонд на Община Кубрат от Уфук Гьокмен, с адрес за кореспонденция: гр. Йалова – Субашъ, Р Турция. Заявлението е оставено без движение.

 

15. Заявление с вх. № 95-00-15/25.05.2021г. с искане да бъде предоставена информация относно акт за раждане и други документи по гражданко състояние, съхранени в архивния фонд на Община Кубрат от Айча Курт, с адрес за кореспонденция: гр. Истанбул, Р Турция. Заявлението е оставено без движение.

 

16. Заявление с вх. № 95-00-16/06.07.2021г. с искане да бъде предоставена информация относно изпълнението на бюджета на ДЦПЛУ гр. Кубрат за периода 2019 г. – 2021 г. от Георги Милков – Изпълнителен директор на Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“, с адрес за кореспонденция: гр. Разград.

 

17. Заявление с вх. № 95-00-17/13.09.2021г. с искане да бъде предоставена информация относно приети решения от Общински съвет – Кубрат, свързани с промени в местните такси и данъци, както и брой деца, обхванати по чл. 283 от ЗПУО от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, с адрес за кореспонденция: гр. София.

 

18. Заявление с вх. № 95-00-18/28.09.2021г. с искане да бъде предоставена информация относно справка за лица, които са променили настоящия си адрес в община Кубрат за периода 1.04.2021 г. до 30.06.2021 г., във връзка с проведените парламентарните избори в Р. България на 11.07.2021г. от Фондация „Антикорупционен фонд“, с адрес: гр. София.

 

19. Заявление с вх. № 95-00-19/04.10.2021г. с искане да бъде предоставена информация относно акт за раждане и други документи по гражданко състояние, съхранени в архивния фонд на Община Кубрат от Сердар Четинкая, с адрес за кореспонденция: гр. Анкара, Р Турция. Заявлението е оставено без движение.

 

20. Заявление с вх. № 95-00-20/23.12.2021г. с искане да бъде предоставена информация относно размера на ставката за битови отпадъци за периода 2015 г. – 2021 г. и сключени договори, свързани с извършване на услуги по сметосъбиране и сметоизвозване за периода 2015 г. – 2021 г. от Фондация „Антикорупционен фонд“, с адрес: гр. София.

 

21. Заявление с вх. № 95-00-21/19.11.2021г. с искане да бъде предоставена информация относно сключвани договори за абонаментно правно обслужване с адвокати и адвокатски дружества за периода 2016 г. – 2020 г. от Тодор Димитров, с адрес за кореспонденция: гр. Обзор.

 

22. Заявление с вх. № 95-00-22/29.12.2021г. с искане да бъде предоставена относно сключвани договори за абонаментно правно обслужване с адвокати и адвокатски дружества за периода 2016 г. – 2020 г. от Борис Тоджаров, с адрес за кореспонденция: гр. Обзор.

 

Всички оригинали на преписките по ЗДОИ се архивират и съхраняват от секретаря на община Кубрат.