Начало » Местно самоуправление » Телефонен указател на община Кубрат

 

Телефонен указател на община Кубрат

Телефонен указател на община Кубрат - Централа /+0848/ 72020
Длъжност Име Телефон E-mail
Общинска администрация - Кубрат
Кмет Алкин Неби 103 a.nebi@kubrat.org
Заместник-кмет Женифер Пойраз 112 zh.poyraz@kubrat.org
Заместник-кмет Мирослав Йорданов 106 m.yordanov@kubrat.org
Секретар - 107 -
Главен архитект арх. Живка Бучуковска - zh.buchukovska@kubrat.org
Звено "Вътрешен контрол"
Ръководител ЗВО Евгени Генев 113 e.genev@kubrat.org
Обща администрация
Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"
Директор Бюлент Дахилов 228 bulent@kubrat.org
Отдел "Административно-правно и информационно обслужване"
Главен юрисконсулт Светлана Георгиева 111 sv.kirilova@kubrat.org
Технически сътрудник Ивелина Иванова 101 kubrat@kubrat.org
Отдел "ГРАО"
Началник отдел "ГРАО" Тюркян Татар - Ибрям 226 grao@kubrat.org
Отдел "Бюджет, финанси, счетоводна дейност и ТРЗ"
Главен счетоводител Д-р Елис Зайкърова 114 e.zaykarova@kubrat.org
Гл. спец. - документация Рахми Ахмедов 102 r.mehmedov@kubrat.org
Специализирана администрация
Дирекция "Специализирана администрация"
Директор Стефан Калинов 129 st.kalinov@kubrat.org
Отдел "ТСУ, строителство и екология"
Началник отдел "ТСУСE" - 131 -
Младши експерт Афизе Юсеинова-Али 131 a.yuseinova@kubrat.org
Специалист "ТСУ" Ивайло Василев 105 i.vasilev@kubrat.org
Отдел "Местни данъци и такси"
Главен експерт Зелиха Раимова 116 z.raimova@kubrat.org
Отдел "Общинска собственост, обществени поръчки и икономически дейности"
Началник отдел "ОСОПИД" - 130 -
Главен експерт "ОС" Ширин Шабанова 130 sh.shabanova@kubrat.org
Младши експерт "ОС" Даниела Милчева 130 d.milcheva@kubrat.org
Главен експерт "ТТИД" Айдън Касим - a.kasim@kubrat.org
Отдел "Просвета, култура, социални дейности и техническо обслужване"
Началник отдел "ПКСДТО" Здравко Вутов 104 z.vutov@kubrat.org
Секретар МКБППМН Д-р Надие Карагьозова 108 mkbppmn@mail.bg