Начало » Общинска администрация » Кмет на община Кубрат

 

Кмет на община Кубрат

Биографична справка
Алкин Неби

Алкин Неби

Роден на 22.01.1969 г. в гр. Кубрат.

Полувисше образование в Медицински университет – Плевен, специалност “Медицинска рехабилитация и ерготерапия”.

25 години професионален опит като рехабилитатор в “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД гр. Кубрат.

От 2 март 2017 г. е кмет на Община Кубрат.

Женен, с две деца.

 

Програма за управление на Община Кубрат за мандата 2019 г. - 2023 г.
Годишен отчет за 2017 г. за изпълнение на Програмата за управление на Община Кубрат за мандата 2017 г. - 2019 г.
Годишен отчет за 2018 г. за изпълнение на Програмата за управление на Община Кубрат за мандата 2017 г. - 2019 г.
Годишен отчет за 2019 г. за изпълнение на Програмата за управление на Община Кубрат за мандата 2017 г. - 2019 г.
Годишен отчет за 2020 г. за изпълнение на Програмата за управление на Община Кубрат за мандата 2017 г. - 2019 г.
Годишен отчет за 2021 г. за изпълнение на Програмата за управление на Община Кубрат за мандата 2017 г. - 2019 г.

 

 

Функции на кмета /по ЗМСМА/

 

• Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт в общината.

 

• Кметът осъществява общо ръководство и контрол на общинската администрация и представлява общината пред трети лица.

 

• В своята дейност кметът на общината се ръководи от законите на Република България, актовете на Президента на Република България, на Министерския съвет, актовете на Общинския съвет и интересите на населението.

 

» При осъществяване на дейността си, кметът се подпомага от заместник-кметове.

 

» Кметът делегира със заповед правомощия на заместник-кметовете и определя функциите им.

 

» Функциите на кмета на общината, в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от зам. кмет, определения със заповед на кмета.

 

 

• Кметът назначава секретар на общината.

 

 

 

Правомощия на кмета на общината

 

Кметът на общината осъществява функциите си, предвидени по Закона за местното самоуправление и местната администрация, като:

 

1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

 

2. Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

 

3. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на Републиката и на Министерския съвет;

 

4. Организира изпълнението на общинския бюджет;

 

5. Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

 

6. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданското състояние и орган по настойничеството и попечителството. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата (кметските наместници), в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация ;

 

7. Подписва одобрените от Общинския съвет общи и подробни градоустройствени планове, организира тяхното изпълнение и прилагане, одобрява техните изменения и допълнения;

 

8. Осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, невключено в капитала на общинските дружества, по ред и условия, регламентирани в Закона за общинската собственост (ЗОС) и Наредбите, приети от Общинския съвет;

 

9. Организира и контролира дейността на ОбЕСУТ, свързана с комплексно-териториално и селищно устройство на населените места в общината;

 

10. Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

 

11. Организира дейността по защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи;

 

12. Разработва и внася за обсъждане в Общинския съвет проекти за нормативни актове;

 

13. Внася в Общинския съвет проекти за решения; организира изпълнението на стратегически планове и програми за развитието на общината;

 

14. Организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и се отчита пред него за това;

 

15. Възлага, организира и внася за приемане от Общинския съвет на проекти за стратегии, прогнози, планове за развитие на общината;

 

16. Осигурява организационно-техническото обслужване на ОбС;

 

17. Упражнява правомощията си на работодател и на административно-наказващ орган;

 

18. Назначава и освобождава от длъжност служителите в общинската администрация и в дейностите към нея (структурните звена към нея), с изключение на тези по чл. 46, ал.1, т. 4 от ЗМСМА; налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

 

19. Възлага изпълнението на свои функции на заместник-кметовете и секретаря, кметовете на кметствата и кметските наместници, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметствата и кметските наместници при изпълнение на техните правомощия - по чл.46, ал.1 от ЗМСМА, като има право да отменя техните актове;

 

20. Определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приет от Министерски съвет по чл.2, ал. 2 от Закона за държавния служител;

 

21. Присъжда рангове на държавни служители, съгласно чл.73, ал.4 от Закона за държавния служител (ЗДС);

 

22. Приравнява нови длъжности на тези, невключени в Единния класификатор на длъжностите в администрацията, съгласно Наредба, приета от Министъра на Държавната администрация и Министъра на Финансите, по чл.2, ал.2 от ЗДС;

 

23. Назначава дисциплинарен съвет, съгласно чл.95, ал.1 от ЗДС;

 

24. Утвърждава длъжностните характеристики на държавните служители и служителите в трудово правоотношение в общинската администрация, поименните разписания на длъжностите и работните заплати на всички бюджетни служители и Вътрешните правила за организация на работната заплата за общинската администрация и дейностите, обслужвани от общинското счетоводство;

 

25. Упражнява правата на обикновено управление на общинско недвижимо имущество, невключено в капитала на общински фирми, дружества и предприятия, в рамки, определени от Общинския съвет;

 

26. Изготвя предложения, относно реда и условията за създаване, преобразуване и прекратяване на търговските дружества с общинско имущество;

 

27. Предлага представители на общината в търговски дружества с общинско участие, по реда и условията, определени от Общинския съвет, както и форми на общинско сдружаване и представители на общината в тях;

 

28. Разработва и внася за обсъждане в Общински съвет конкретни критерии и изисквания за дейността на физическите и юридическите лица, които произтичат от законовите норми, както и от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места в региона и състоянието на инженерната и социална инфраструктура;

 

29. Прави предложения за символи на общината и почетен знак за удостояване с почетно гражданство и почетни звания на български и чужди граждани;

 

30. Поддържа връзки с политическите партии, обществени организации и движения, както и с други органи на местно самоуправление в страната и в чужбина.