Начало » Общинска администрация » Вътрешни нормативни документи » Информация за реда и условията за вътрешно подаване на сигнали за нарушения

 

Информация за реда и условията за вътрешно подаване на сигнали за нарушения

/Съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 04.05.2023 г./

 

Сигнал за нарушение или установена опасност от извършване на нарушение могат да се подават писмено или устно до г-жа Светлана Кирилова, главен юрисконсулт в дирекция „АПИО“, отговорно лице за разглеждане на сигнали в Община Кубрат.

Как може да подадете сигнал за нарушение?

• Може да подадете писмен сигнал чрез попълване на формуляр по образец, по някой от следните начини:

1. Лично, на отговорното лице;

2. Чрез електронна поща, с адрес: Светлана Кирилова (sv.kirilova@kubrat.org)

Писмените сигнали се подписват от лицата, които ги подават. При подаване по електронен път, формулярът се подписва с квалифициран електронен подпис.

• Може да подадете устен сигнал на телефон на отговорното лице – 0848 72020, или чрез лична среща с отговорното лице, която сте уговорили предварително на посочения телефон.

o В тези случаи отговорното лице ще попълни данните във формуляра по образец и ще Ви даде възможност да проверите, коригирате и да се съгласите с текста от разговора в писмен вид, както и със съдържанието на формуляра като ги подпишете.

o Към сигнала може да приложите всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените от Вас твърдения, и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Следва да попълните всички данни във формуляра.

o В случай, че сигналът не отговаря на някое от изискванията, отговорното лице ще Ви изпрати съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него ще Ви бъдат върнати.

Не се образува производство по разглеждане на анонимни сигнали, както и по сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години.

Сигнализиращо лице по смисъла на този закон е физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станало му известно в качеството му на:

1. работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;

2. лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;

3. доброволец или стажант;

4. съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;

5. лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици;

6. кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;

7. работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване.

Защита по този закон се предоставя и на всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.

"Работен контекст" са настоящи или минали работни дейности в публичния или в частния сектор, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, ако подадат такава информация.

 

 

 

Формуляр за регистриране на сигнал Версия за Microsoft Word
Заповед № 329 / 04.05.2023 г. Версия за Acrobat Reader
Правила вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия по тях на Община Кубрат Версия за Acrobat Reader