Начало » Общинска администрация » Вътрешни нормативни документи » Декларация на ръководството на Общинска администрация - Кубрат за политиката по информационна сигурност

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
на ръководството на Общинска администрация - Кубрат за политиката по информационна сигурност

Ръководството на ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КУБРАТ приема политика за поддържане и непрекъснато подобрение на качеството на административното обслужване и на информационната сигурност, чрез прилагане на международния стандарт БДС EN ISO 27001:2017, като средство за утвърждаване доброто име и репутация на Общината и за създаване на условия за развитие на местната администрация и икономиката на града.

В тази връзка ръководството на Общината се стреми към:

• изпълнение на всички нормативни изисквания приложими към дейността на Общината;

• съблюдаване на интересите на жителите на общината при провеждането на политиките на местно ниво;

• удовлетворяване на изискванията и очакванията на образователни, социални, културни и други местни организации свързани с дейността на Общината;

• въвеждане на постоянни подобрения на качеството на административното обслужване и на състоянието на информационната сигурност;

• осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и постоянното подобрение на интегрираната система за управление на качеството и информационната сигурност;

• минимизиране на рисковете за сигурността на информацията, причиняващи загуби или вреди на администрацията и нейните потребители на услуги;

Общото виждане за подобряване на административното обслужване, което е част от функциите на общинската администрация се основава на следните принципи:

• равнопоставено, честно и любезно административно обслужване;

• открито общуване с потребителите на административни услуги, осигурявайки пълна информация за съответната услуга;

• осигуряване на различни канали за достъпа до услуги и информация;

• консултиране се с всички заинтересовани страни и насърчаване непрекъснато усъвършенстване;

• въвеждане на механизми за обратна връзка от клиента и анализ на събраната информация;

Ръководството се ангажира да поддържа ефективна и ефикасна системата за управление, като планирано и непрекъснато я оценява, актуализира периодично и предприема мерки за непрекъснатото подобряване.

Подхождайки с разбирането, че информацията е в основата на осъществяваната от администрацията дейност:

“Административно, правно, техническо и информационно обслужване на физически и юридически лица”

ръководството на Общината създава и непрекъснато подобрява условията необходими за опазването й от неразрешено разпространение, загуба или увреждане.

Въвеждайки международния стандарт, ние задаваме система от мерки, която е насочена към:

• гарантиране на ПОВЕРИТЕЛНОСТ на информацията, чрез прилагане на система от одобрени правила за работа с нея;

• осигуряване на ЦЯЛОСТНОСТ на информацията - т.е. нейната точност и вярност;

• осигуряване на ДОСТЪПНОСТ на информацията чрез осигуряване на надежден и навременен достъп до нея, за потребителите имащи права да я ползват.

 

Дата: 01.02.2023 г.

Утвърдил: Алкин Неби - Кмет община Кубрат