Начало » Общински дейности » Регулация на търг. дейност, защита на потребителите и туризма

 

Регулация на търговската дейност, защита на потребителите и туризма

Функционални приоритети

 

1. Осъществява контрол по прилагането на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия, Закона за местните данъци и такси, Постановленията, Правилниците на Министерския съвет и Наредбите на Общински съвет, по които то има правомощия;

 

2. Извършва процедура по категоризация на заведения за хранене и средства за подслон; води регистър на всички издадени удостоверения и контролира спазването на изискванията за определената категория, съгласно Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения;

 

3. Издава лицензи за търговия с тютюн и тютюневи изделия, съгласно чл. 30 от Закона за тютюна и тютюневи изделия;

 

4. Създава и осигурява регулярното действие на процедурите по категоризацията на туристическите обекти, както и с контролните функции, събирането и съхраняването на туристическа информация;

 

5. Съставя констативни протоколи и актове по прилагането на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия и Наредба № 3 за търговската дейност на територията на Община Кубрат; консултира потребителите и упражнява контрол върху спазването на техните права, в съответствие със Закона за защита на потребителите и Правилата за търговия.

 

 

Правилник за вътрешния ред на Общински пазар - град Кубрат
Българска национална асоциация на потребителите