Начало » Общински дейности » Аграрна политика и земеползване

 

Аграрна политика и земеползване

Функционални приоритети

- дейности, произтичащи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за опазване на земеделските земи, Закон за защита на селскостопанските производители, Закон за горите, Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, Закон за общинската собственост, Закон за устройство на територията, Закон за арендата в земеделието и правилниците за приложението им.

 

1. Събира и обобщава информация за Националния статистически институт и Областната служба “Земеделие, гори и аграрна реформа” относно растениевъдството и животновъдството в община Кубрат;

 

2. Извършва справки и въз основа на тях издава служебни бележки, относно правото на ползване на земеделски земи; служебни бележки от емлячните регистри; издава удостоверения по искане на земеделски производители и собственици на възстановени земеделски земи;

 

3. Извършва регистрация на пчели, пчелни семейства, пчелни семейства на подвижно пчеларство и издаване на удостоверение за собственост;

 

4. Извършва регистрация на кучета;

 

5. Участва в работата на Комисията по § 62 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, за придобиване на собственост върху ползваните земи; изготвя заповеди за признаване и отказване право на собственост; изготвя оценки на земеделски земи;

 

6. Внася предложения до Общински съвет за начина на стопанисване на земеделски земи общинска собственост;

 

7. Урежда отношенията между собственици и ползватели на земеделски земи, по § 4 от предходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи;

 

8. Участва в подготовката на търгове за отдаване под наем на земеделски земи, след решение на Общински съвет; участва в подготовката на договори за отдаване под наем и аренда;

 

9. В рамките на своята компетентност дава консултации, отговаря на молби, жалби на граждани и извършва проверки по тях;

 

10. Осигурява благоприятни условия за устойчиво икономическо и екологично стопанисване на съществуващия земеделски и горски фонд и водните обекти с местно значение, съобразно специфичните териториални и административни особености и стратегията на община Кубрат;

 

11. Отделът координира дейността си с Общинска служба „Земеделие”: възстановяване на собствеността върху земеделските земи в строителните граници на населените места и поддържане и осъвременяване на материали и данни, получени при прилагането на Закона за възстановяване на собствеността на земеделските земи и по възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.