Състав и структура

 

Председател на Общински съвет - Кубрат
Хюсеин Юмеров Хюсеин Юмеров

Роден на: 03.10.1984 г.

Образование: Висше

Месторабота: Собствен бизнес

Семейно положение: Женен, с две деца.

Общински съвет - Кубрат

Комисия по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси
Председател: Ерхан Байрактаров
Зам. председател: Ганка Георгиева
Членове: д-р Ибрахим Яхов
Ибрям Ялама
Нина Цонева
Хюсеин Юмеров
Цветомир Цонев

Комисия по координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология
Председател: Орхан Мехмед
Зам. председател: Ибрям Ялама
Членове: Веселин Алеков
Ганка Георгиева
д-р Денислав Белинов
Джелил Исмаилов
Орхан Бедиханов

Комисия по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания
Председател: д-р Ибрахим Яхов
Зам. председател: д-р Денислав Белинов
Членове: Алисе Незирова
Миглена Маркова
Пламен Петров
Рейхан Алиш
Юмгюл Кедик

Комисия по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление
Председател: Мариета Борисова
Зам. председател: Ерхан Исметов
Членове: Алисе Незирова
Имрен Кърмъзъ
Невин Мустафова
Орхан Мехмед
Хюсеин Юмеров

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Председател: Алисе Незирова
Членове: Веселин Алеков
Ганка Георгиева
Ерхан Байрактаров
Ибрям Ялама
Мариета Борисова
Невин Мустафова

Общински съветник Партия/Коалиция
1. Алисе Незирова ДПС
2. Веселин Алеков ДПС
3. Ганка Георгиева БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
4. д-р Денислав Белинов ЗНС
5. Джелил Исмаилов ДПС
6. Ерхан Байрактаров ДПС
7. Ерхан Исметов ДПС
8. д-р Ибрахим Яхов ДПС
9. Ибрям Ялама ДПС
10. Имрен Кърмъзъ ДПС
11. Мариета Борисова ГЕРБ
12. Миглена Маркова ЗНС
13. Невин Мустафова ЗНС
14. Нина Цонева ЗНС
15. Орхан Бедиханов ЗНС
16. Орхан Мехмед ДПС
17. Пламен Петров НДПС
18. Рейхан Алиш ДПС
19. Хюсеин Юмеров ДПС
20. Цветомир Цонев ГЕРБ
21. Юмгюл Кедик ДПС