Проекти на нормативни актове

 

Уведомление за изготвен проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кубрат, неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2019-2023г./ Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 17.02.2020 г.
Уведомление за изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба № 16 за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд. Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 13.02.2020 г.
Уведомление за изготвен проект на Общински годишен план за младежта за 2020 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Общински годишен план за младежта за 2020 г. Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 30.01.2020 г.
Уведомление за изготвен проект на Наредба № 32 за организацията и дейността на пенсионерските клубове иклубове на лица с увреждания на територията на община Кубрат. Версия за Acrobat Reader
Проект на Наредба № 32 за организацията и дейността на пенсионерските клубове и клубове на лица с увреждания на територията на община Кубрат. Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 28.01.2020 г.
Уведомление за изготвен проект за изменение на Наредба № 14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища. Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 23.01.2020 г.
Уведомление за изготвен проект на Общинска програма по енергийна ефективност 2020 – 2025 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Общинска програма по енергийна ефективност 2020 – 2025 г. Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 21.01.2020 г.
Уведомление за изготвен проект на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2020 г. Версия за Acrobat Reader
Проект на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2020 г. Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 21.01.2020 г.
Уведомление за изготвен проект на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2020 – 2023 година. Версия за Acrobat Reader
Проект на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2020 – 2023 година. Версия за Acrobat Reader
Публикувано на 15.01.2020 г.