Начало » Декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

 

Декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

  Декларации по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ
  Декларации по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
  Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
  Списък на лицата, които не са подали декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ
  Образци на декларации по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

 

 

 

I. Ръководство

Наргис Басри - секретар на община Кубрат
Евгени Генев - Главен вътрешен одитор

 

II. Обща администрация

Бюлент Дахилов - Директор на дирекция „АПИО”
Айтен Елиманова - Главен експерт „ГРАО”
Джанел Алиева - Младши експерт „ГРАО”
Светлана Георгиева - Главен юрисконсулт
Даниела Милчева - Младши експерт „Връзки с обществеността”
Цветелин Цанев - Младши експерт „ОМП”
Елис Зайкърова - Главен експерт „БФТРЗФК”
Силвия Петрова - Счетоводител
Фикрие Хасанова - Главен специалист - касиер и работна заплата
Нефисе Наим - Специалист - касиер - домакин
Цветалина Маринова - Главен специалист „Управление на чов. ресурси”

 

III. Специализирана администрация

Стефан Калинов - Директор на дирекция „СА”
Ахмед Зекериев - Главен специалист „КРС”
Ергин Чакъров - Старши експерт - инвеститорска дейност
Хюлия Мехмед - Младши експерт - еколог
Зелиха Раимова - Главен инспектор „Местни данъци и такси”
Десислава Друмева - Главен инспектор „Местни данъци и такси”
Снежанка Петкова - Началник - отдел „ОСОПИД”
Айдън Касим - Главен експерт „Търговия, транспорт и икон. дейности”
Гюлтен Садъкова - Главен експерт „Земеделски дейности”
Ширин Шабанова - Главен експерт „Общинска собственост”
Ивайло Иванов - Главен експерт „Управление на проекти”
Стела Любенова - Младши експерт „Обществени поръчки”
Здравко Вутов - Началник - отдел „ПКТО”
Рахми Ахмедов - Главен специалист - документация
Надие Карагьозова - Секретар на МКБППМН - Кубрат
Есин Мехмедова - главен специалист „Техническо обслужване”
Джахиде Юсуфова - главен специалист „Техническо обслужване”
Гюлюмсер Сюлейманова - главен специалист „Техническо обслужване”
Нефисе Фетова - главен специалист „Техническо обслужване”
Айтен Хюсеинова - специалист „Техническо обслужване”
Наалян Сали - старши специалист „Техническо обслужване”
Севгинар Шюкри - специалист „Техническо обслужване”
Нихал Кедикова - главен специалист „Техническо обслужване”
Гьонюл Хасан - главен специалист „Техническо обслужване”
Добринка Филева - специалист „Техническо обслужване”

 

IV. Директори и управители

Метин Барзат - директор на Дом за стари хора с. Тертер
Ахмед Камбер - директор на ОП „Социални услуги” гр. Кубрат
Танжу Фетта - управител на ДЦПЛУ гр. Кубрат
Кенан Сюлейманов - управител на Център за общ. подкрепа гр. Кубрат

 

 

 

I. Ръководство

Наргис Басри - секретар на община Кубрат
Евгени Генев - Главен вътрешен одитор
Пламен Христов - Кметски наместник - с. Каменово
Николай Иванов - Кметски наместник - с. Тертер

 

II. Обща администрация

Бюлент Дахилов - Директор на дирекция „АПИО”
Айтен Елиманова - Главен експерт „ГРАО”
Джанел Алиева - Младши експерт „ГРАО”
Светлана Георгиева - Главен юрисконсулт
Даниела Йорданова - Младши експерт „Връзки с обществеността”
Цветелин Цанев - Младши експерт „ОМП”
Елис Зайкърова - Главен експерт „БФТРЗФК”
Силвия Петрова - Счетоводител
Нериман Ахмедова - Счетоводител
Фикрие Хасанова - Главен специалист - касиер и работна заплата
Нефисе Наим - Специалист - касиер - домакин
Цветалина Маринова - Главен специалист „Управление на чов. ресурси”

 

III. Специализирана администрация

Стефан Калинов - Директор на дирекция „СА”
Ахмед Зекериев - Главен специалист „КРС”
Теодора Мухтарова-Коцева - Специалист „ТСУ”
Едис Даудов - Специалист „ТСУ”
Ергин Чакъров - Старши експерт - инвеститорска дейност
Хюлия Мехмед - Младши експерт - еколог
Зелиха Раимова - Главен инспектор „Местни данъци и такси”
Десислава Друмева - Главен инспектор „Местни данъци и такси”
Снежанка Петкова - Началник - отдел „ОСОПИД”
Айдън Касим - Главен експерт „Търговия, транспорт и икон. дейности”
Гюлтен Садъкова - Главен експерт „Земеделски дейности”
Ширин Шабанова - Главен експерт „Общинска собственост”
Ивайло Иванов - Главен експерт „Управление на проекти”
Стела Любенова - Младши експерт „Обществени поръчки”
Айфер Ахмед - Младши експерт „Европейски проекти”
Здравко Вутов - Началник - отдел „ПКТО”
Хюля Топал - Технически сътрудник - ОбС
Рахми Ахмедов - Главен специалист - документация
Надие Карагьозова - Секретар на МКБППМН - Кубрат
Есин Мехмедова - главен специалист „Техническо обслужване”
Джахиде Юсуфова - главен специалист „Техническо обслужване”
Гюлюмсер Сюлейманова - главен специалист „Техническо обслужване”
Нефисе Фетова - главен специалист „Техническо обслужване”
Айтен Хюсеинова - специалист „Техническо обслужване”
Емел Ремзиева - специалист „Техническо обслужване”
Бехидже Инел - специалист „Техническо обслужване”
Наалян Сали - старши специалист „Техническо обслужване”
Севгинар Шюкри - специалист „Техническо обслужване”
Нихал Кедикова - главен специалист „Техническо обслужване”
Гьонюл Хасан - главен специалист „Техническо обслужване”
Добринка Филева - специалист „Техническо обслужване”
Антоанета Стоянова - специалист „Техническо обслужване”
Радослав Стойков - технически изпълнител - връзки с обществеността

 

IV. Директори и управители

Метин Барзат - директор на Дом за стари хора с. Тертер
Ахмед Камбер - директор на ОП „Социални услуги” гр. Кубрат
Танжу Фетта - управител на ДЦПЛУ гр. Кубрат
Кенан Сюлейманов - управител на Център за общ. подкрепа гр. Кубрат

 

 

 

Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

 

 

 

Списък на лицата, които не са подали декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

 

 

 

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ