Начало » Свободни позиции

 

Свободни позиции

Община Кубрат на основание чл. 10 и чл. 10А, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, обявява конкурс за главен експерт „Общинска собственост“ в Община Кубрат.

Заповед №243 от 01.04.2019 г. на кмета на община Кубрат за провеждане на конкурс за главен експерт „Общинска собственост“
Обявa по чл. 10А, ал. 2 от Закона за държавния служител за главен експерт „Общинска собственост“
Заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС
Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
Линк към Административния регистър за обявения конкурс
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати, публ. на 22.04.2019 г., 09:32 ч.Община Кубрат кани кандидати за длъжности юрист и хигиенист, почасова работа, на граждански договор. Процедурата за провеждане на подбор е създадена във връзка с удължаване на ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0025-C01 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ по Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и важи единствено и само за този проект.

Процедура за провеждане на подбор на персонал по проекта
Заявление за участие в подбор
Образец на CV
Протокол № 1 , публ. на 23.04.2019 г., 12:48 ч.