Начало » Свободни позиции

 

Свободни позиции

Община Кубрат кани кандидати за длъжности:

- Медиатор по Дейност 1 "Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения", "Семейно консултиране и подкрепа" и "Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина"

- Помощник възпитател по Дейност 2 „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище. Създаване на летни групи.“

Процедурата за провеждане на подбор е по проект BG05M9OP001-2.004-0025-C01 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ по Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и важи единствено и само за този проект.

Процедура за провеждане на подбор на персонал по проекта
Заявление за участие в подбор
Образец на CV
Протокол № 1 / 17.06.2019 г.