Начало » Стратегически приоритети » Проекти по Eвропейски програми

 

Проекти по Eвропейски програми

Статия за приключил проект: “Техническа помощ за подготовка на проект „Строителство и реконструкция на вътрешна В и К мрежа на Кубрат, и разширение на ПСОВ” за кандидатстване за финансиране по Оперативна Програма „Околна среда””
по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”
Проект № BG 051PO001-5.2.09 “Алтернативи” - “Подкрепа за достоен живот”
по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Проект: “Рехабилитация на уличната мрежа на с. Мъдрево, Община Кубрат Подобект: ул. „Делиорман” и прилежащи улици с обща дължина 1.588 м.”
по “Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”, Ос 3 "Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика", Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места"
Проект: “Рехабилитация на парк "Омол" и прилежащите зелени площи при административна сграда на Община Кубрат”
по “Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”, Ос 3 "Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика", Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места"
Проект: “Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Кубрат”
по “Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”, Ос 4 "Лидер", Мярка 431-2 "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия, за потенциални местни инициативни групи"
Проект: “Техническа помощ за подготовка на проект „Строителство и реконструкция на вътрешна В и К мрежа на Кубрат, и разширение на ПСОВ” за кандидатстване за финансиране по Оперативна Програма „Околна среда””
по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”