Начало » Стратегически приоритети » Проекти по Eвропейски програми

 

Проекти по Eвропейски програми

Информация за изпълнение на Проект № 17/07/2/0/00087 „Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура – СОУ „Хр. Ботев“ гр. Кубрат“
по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Проект № 17/07/2/0/00092 „Рехабилитация на път RSE2170 /III–2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливополе – Кубрат) – Сеслав - /II–23/ и път RAZ3061 /II–23, Беловец – Кубрат/ Горичево – Божурово /III–2102/ на територията на община Кубрат“
по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Проект № 17/07/2/0/00087 „Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура – СОУ „Хр. Ботев“ гр. Кубрат“
по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Проект № BG05M9OP001-2.005-0061 „Социално включване и достъп до заетост в Община Кубрат“ по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Европейски социален фонд на Европейския съюз
Статия за приключил проект: “Техническа помощ за подготовка на проект „Строителство и реконструкция на вътрешна В и К мрежа на Кубрат, и разширение на ПСОВ” за кандидатстване за финансиране по Оперативна Програма „Околна среда””
по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”
Проект № BG 051PO001-5.2.09 “Алтернативи” - “Подкрепа за достоен живот”
по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Проект: “Рехабилитация на уличната мрежа на с. Мъдрево, Община Кубрат Подобект: ул. „Делиорман” и прилежащи улици с обща дължина 1.588 м.”
по “Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”, Ос 3 "Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика", Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места"
Проект: “Рехабилитация на парк "Омол" и прилежащите зелени площи при административна сграда на Община Кубрат”
по “Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”, Ос 3 "Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика", Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места"
Проект: “Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Кубрат”
по “Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”, Ос 4 "Лидер", Мярка 431-2 "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия, за потенциални местни инициативни групи"
Проект: “Техническа помощ за подготовка на проект „Строителство и реконструкция на вътрешна В и К мрежа на Кубрат, и разширение на ПСОВ” за кандидатстване за финансиране по Оперативна Програма „Околна среда””
по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”