Новото в сайта

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.03.2021 г. на Бюджет 2021 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 13.04.2021 г.

 

Публикуван Общински годишен план за младежта за 2021 г.

Дата на публикуване: 17.03.2021 г.

 

Публикуван регламент за участие в Националния конкурс "Хумор и сатира" 2021 г.

Дата на публикуване: 05.03.2021 г.

 

Публикуван годишен отчет за изпълнение на дейностите по “Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат” за 2020 г.

Дата на публикуване: 25.02.2021 г.

 

Публикуван отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на територията на Община Кубрат през 2020 г.

Дата на публикуване: 25.02.2021 г.

 

Публикуван годишен доклад за 2020 г. за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Кубрат за периода 2014 - 2020 г.

Дата на публикуване: 25.02.2021 г.

 

Публикуванa програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Кубрат през 2021 г.

Дата на публикуване: 24.02.2021 г.

 

Публикуван годишен отчет за 2020 г. на кмета на община Кубрат за изпълнение на Програмата за управление на Община Кубрат за мандата 2017 г. - 2019 г.

Дата на публикуване: 24.02.2021 г.

 

Публикуван календар на културните прояви през 2021 г.

Дата на публикуване: 24.02.2021 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.01.2021 г. на Бюджет 2021 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 12.02.2021 г.

 

Публикуван годишен доклад за изпълнение на ОУП на община Кубрат за 2019 г.

Дата на публикуване: 09.02.2021 г.

 

Публикуванa справка за предоставени средства за компенсиране на превозвачите на територията на общината за извършените от тях безплатни и по намалени цени превози през 2020 г.

Дата на публикуване: 09.02.2021 г.

 

Публикуванa Заповед № 73 / 03.02.2021 г. на кмета на Община Кубрат относно предоставяне за ползване на полски пътища на ползватели, участващи в споразумения за създаване на масиви за ползване за стопанската 2020/2021 година.

Дата на публикуване: 04.02.2021 г.

 

Публикуван Бюджет 2021 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 02.02.2021 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.12.2020 г. на Бюджет 2020 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 13.01.2021 г.

 

Публикуван план-сметкa за ТБО 2021 г.

Дата на публикуване: 11.01.2021 г.