Новото в сайта

Публикувана годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2020 г.

Дата на публикуване: 17.03.2020 г.

 

Публикуван общински годишен план за младежта за 2020 г.

Дата на публикуване: 17.03.2020 г.

 

Публикувана краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020 – 2023 г.

Дата на публикуване: 17.03.2020 г.

 

Публикувана Бюджетна прогноза на Община Кубрат за периода 2021 - 2023 г.

Дата на публикуване: 17.03.2020 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 29.02.2020 г. на Бюджет 2020 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 11.03.2020 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.01.2020 г. на Бюджет 2020 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 13.02.2020 г.

 

Публикувана програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Кубрат през 2020 г.

Дата на публикуване: 11.02.2020 г.

 

Публикувана стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2020 - 2023 г.

Дата на публикуване: 11.02.2020 г.

 

Публикуван годишен план развитие на социалните услуги в Община Кубрат за 2020 г.

Дата на публикуване: 11.02.2020 г.

 

Публикуван годишен доклад за 2019 г. за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Кубрат за периода 2014 - 2020 г.

Дата на публикуване: 11.02.2020 г.

 

Публикуван годишен отчет за 2019 г. за изпълнение на Програмата за управление на Община Кубрат за мандата 2017 г. - 2019 г.

Дата на публикуване: 11.02.2020 г.

 

Публикуван Бюджет 2020 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 31.01.2020 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение на бюджетите на училищата за четвърто тримесечие.

Дата на публикуване: 27.01.2020 г.

 

Публикуван регламент за участие в XIII национален конкурс "Хумор и сатира" 2020 г.

Дата на публикуване: 24.01.2020 г.

 

Публикувана Заповед № 18 / 15.01.2020 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имоти общинска собственост с начин на трайно ползване РИБАРНИЦИ в с. Божурово.

Дата на публикуване: 15.01.2020 г.

 

Публикувана Заповед № 17 / 15.01.2020 г. на кмета на Община Кубрат за предоставяне на имоти - полски пътища за стопанската 2019-2020 г.

Дата на публикуване: 15.01.2020 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.12.2019 г. на Бюджет 2019 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 13.01.2020 г.