Новото в сайта

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.12.2020 г. на Бюджет 2020 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 13.01.2021 г.

 

Публикуван план-сметкa за ТБО 2021 г.

Дата на публикуване: 11.01.2021 г.

 

Публикуван одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Кубрат за 2019 г.

Дата на публикуване: 30.12.2020 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.11.2020 г. на Бюджет 2020 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 14.12.2020 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.10.2020 г. на Бюджет 2020 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 14.11.2020 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2020 г. на Община Кубрат за III тримесечие 2020 г.

Дата на публикуване: 27.10.2020 г.

 

Публикувана Заповед №662 / 26.10.2020 г. на кмета на община Кубрат за извършване на услуги по събиране, извозване и депониране на битови отпадъци по график натериторията на Община Кубрат през 2021 г.

Дата на публикуване: 26.10.2020 г.

 

Публикуван План за интегрирано развитие на Община Кубрат 2021 - 2027 г.

Дата на публикуване: 16.10.2020 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение на бюджетите на училищата за III тримесечие 2020 г.

Дата на публикуване: 16.10.2020 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.09.2020 г. на Бюджет 2020 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 13.10.2020 г.

 

Публикувана Заповед № 613 / 01.10.2020 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот от общинския горски фонд в гр. Кубрат с идентификатор 40422.398.134, с НТП “Широколистна гора“.

Дата на публикуване: 02.10.2020 г.

 

Публикувана Заповед № 607 / 01.10.2020 г. на кмета на Община Кубрат относно търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на свободни земи от общинския поземлен фонд в землището на с. Мъдрево, общ. Кубрат, за срок от 10 /десет/ стопански години, считано от стопанската 2020-2021 година.

Дата на публикуване: 01.10.2020 г.

 

Публикувана Заповед № 606 / 01.10.2020 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в гр. Кубрат, местност „Старата чешма“.

Дата на публикуване: 01.10.2020 г.

 

Публикуван Проект на заповед на кмета на община Кубрат за извършване на услуги по събиране, извозване и депониране на битови отпадъци по график на територията на Община Кубрат през 2021 г.

Дата на публикуване: 23.09.2020 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.08.2020 г. на Бюджет 2020 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 11.09.2020 г.

 

Публикувана Заповед № 536 / 20.08.2020 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти от общинския горски фонд с НТП “Широколистна гора“ в гр. Кубрат, с. Беловец и с. Точилари.

Дата на публикуване: 21.08.2020 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.07.2020 г. на Бюджет 2020 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 11.08.2020 г.

 

Публикувана Заповед № 489 / 30.07.2020 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година насвободни имоти публична общинска собственост – пасища, мери и ливади, определени за индивидуално ползване.

Дата на публикуване: 03.08.2020 г.