Новото в сайта

Публикувана обява за открита процедура за извършване дейности по добив, представляващ сеч, извоз на временен склад на дървесина от горски територии общинска собственост на територията на „Кубратска гора“ ЕООД, гр. Кубрат, съгласно Заповед №36 от 14.09.2017 г. на управителя на „Кубратска гора“ ЕООД.

Дата на публикуване: 18.09.2017 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.08.2017 г. на Бюджет 2017 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 18.09.2017 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.07.2017 г. на Бюджет 2017 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 15.08.2017 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2017 г. на община Кубрат за второ тримесечие.

Дата на публикуване: 09.08.2017 г.

 

Публикувани Заповеди № 400, 401 и 402 / 25.07.2017 г. на кмета на община Кубрат относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване на общински имоти.

Дата на публикуване: 25.07.2017 г.

 

Публикувана обява за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – собственост на „Кубратска гора“ ЕООД, гр. Кубрат.

Дата на публикуване: 24.07.2017 г.

 

Публикувана Заповед № 383 / 19.07.2017 г. на кмета на община Кубрат относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от имот – общинска собственост за монтиране на кафе-автомати.

Дата на публикуване: 19.07.2017 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.06.2017 г. на Бюджет 2017 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 14.07.2017 г.

 

Публикувана Заповед № 346 / 07.07.2017 г. на кмета на община Кубрат относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на част от имот общинска собственост в с. Беловец.

Дата на публикуване: 07.07.2017 г.

 

Публикувана Заповед № 313 / 16.06.2017 г. на кмета на община Кубрат относно процедура за отдаване под наем на маломерни имоти от ОПФ, за стопанската 2017/2018 година.

Дата на публикуване: 22.06.2017 г.

 

Публикувана Заповед № 312 / 16.06.2017 г. на кмета на община Кубрат относно процедура за отдаване под наем на имоти с НТП-Лозя от ОПФ, за стопанската 2017/2018 година.

Дата на публикуване: 22.06.2017 г.

 

Публикувана Заповед № 311 / 16.06.2017 г. на кмета на община Кубрат за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на общински имот в с. Каменово.

Дата на публикуване: 21.06.2017 г.

 

Публикувана Заповед № 280 / 01.06.2017 г. на кмета на община Кубрат за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Божурово.

Дата на публикуване: 21.06.2017 г.