Новото в сайта

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 28.02.2018 г. на Бюджет 2018 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 13.03.2018 г.

 

Публикуван Общински годишен план за младежта за 2018 г.

Дата на публикуване: 12.03.2018 г.

 

Публикуван отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на територията на Община Кубрат през 2017 год.

Дата на публикуване: 12.03.2018 г.

 

Публикуван календар на културните прояви за Март 2018 г.

Дата на публикуване: 26.02.2018 г.

 

Публикувана Заповед №165 / 21.02.2018 г. на кмета на община Кубрат за утвърждаване на формули за разпределения на средства по ЕРС за 2018 г.

Дата на публикуване: 26.02.2018 г.

 

Публикувана Заповед № 153 / 13.02.2018 г. на кмета на община Кубрат относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти от общинския горски фонд с НТП: широколистна гора.

Дата на публикуване: 16.02.2018 г.

 

Публикувана Заповед № 147 / 12.02.2018 г. на кмета на община Кубрат относно публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от имот частна общинска собственост в с. Каменово.

Дата на публикуване: 16.02.2018 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.01.2018 г. на Бюджет 2018 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 12.02.2018 г.

 

Публикуван годишен отчет за 2017 г. на кмета на община Кубрат за изпълнение на Програмата за управление на Община Кубрат за мандата 2017 г. - 2019 г.

Дата на публикуване: 31.01.2018 г.

 

Публикуван годишен доклад за 2017 г. за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Кубрат за периода 2014 - 2020 г.

Дата на публикуване: 31.01.2018 г.

 

Публикувана програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Кубрат през 2018 г.

Дата на публикуване: 31.01.2018 г.

 

Публикувани отчети за касовото изпълнение на бюджетите на училищата към 30.12.2017 г.

Дата на публикуване: 31.01.2018 г.

 

Публикуван Бюджет 2018 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 29.01.2018 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.12.2017 г. на Бюджет 2017 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 15.01.2018 г.

 

Публикувана Заповед № 48 / 15.01.2018 г. на кмета на община Кубрат за определяне на имоти с начин на трайно ползване – полски пътища, които ще бъдат предоставени на ползватели, участващи в споразумения за създаване на масиви в землищата на територията на общината за стопанската 2017/2018 год.

Дата на публикуване: 15.01.2018 г.

 

Публикуван регламент за участие в XI национален конкурс "Хумор и сатира" 2018 г.

Дата на публикуване: 05.01.2018 г.