Новото в сайта

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.06.2018 г. на Бюджет 2018 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 16.07.2018 г.

 

Публикувано инвестиционно предложение: „Изграждане на модулна станция за дизелово гориво в землището на с. Сеслав, община Кубрат” на „Земеделска кооперация Сеслав“, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от НУРИОВОС.

Дата на публикуване: 03.07.2018 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.05.2018 г. на Бюджет 2018 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 26.06.2018 г.

 

Публикувана Заповед № 485 / 18.06.2018 г. на кмета на община Кубрат за утвърден график за районите за сметосъбиране и сметоизвозване за гр. Кубрат и кв. Дряново и честота на сметосъбиране и сметоизвозване по дати в 16-те населени места в общината.

Дата на публикуване: 24.06.2018 г.

 

Публикуван доклад от междинната оценка на Общински план за развитие на Община Кубрат за периода 2014 - 2020 г.

Дата на публикуване: 24.06.2018 г.

 

Публикувана Заповед № 383 / 29.05.2018 г. на кмета на община Кубрат относно търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на свободни земеделки земи от ОПФ, считано от стопанската 2018/2019 год.

Дата на публикуване: 30.05.2018 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.04.2018 г. на Бюджет 2018 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 16.05.2018 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2018 г. за първо тримесечие.

Дата на публикуване: 11.05.2018 г.

 

Публикувани Заповед № 284 / 25.04.2018 г. за публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти от общинския поземлен фонд с НТП: нива и широколистна гора и Заповед № 287 / 25.04.2018 г. за открита процедура за отдаване под наем на маломерни имоти и лозя от общинския поземлен фонд за една стопанска година (2018 / 2019).

Дата на публикуване: 26.04.2018 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.03.2018 г. на Бюджет 2018 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 13.04.2018 г.

 

Публикувана Заповед № 241 / 29.03.2018 г. на кмета на община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на самостоятелен обект.

Дата на публикуване: 02.04.2018 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 28.02.2018 г. на Бюджет 2018 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 13.03.2018 г.

 

Публикуван Общински годишен план за младежта за 2018 г.

Дата на публикуване: 12.03.2018 г.

 

Публикуван отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на територията на Община Кубрат през 2017 год.

Дата на публикуване: 12.03.2018 г.