Новото в сайта

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.08.2021 г. на Бюджет 2021 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 13.09.2021 г.

 

Публикувана Заповед № 598 / 26.08.2021 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години за земеделско ползване на незастроени места в урбанизираните територии на Община Кубрат, считано от стопанската 2021/2022г.

Дата на публикуване: 30.08.2021 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.07.2021 г. на Бюджет 2021 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 11.08.2021 г.

 

Публикувана Заповед № 483 / 15.07.2021 г. на кмета на Община Кубрат относно процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОПФ за срок от 5 /пет/ години, считано от стопанската 2021/2022 г.

Дата на публикуване: 23.07.2021 г.

 

Публикувана Заповед № 502 / 22.07.2021 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години за земеделско ползване на незастроени места в урбанизираните територии на Община Кубрат, считано от стопанската 2021/2022г.

Дата на публикуване: 23.07.2021 г.

 

Публикувана Заповед № 501 / 22.07.2021 г. на кмета на Община Кубрат относно търг с явно наддаване на имоти от общинския горски фонд с НТП “Широколистна гора“.

Дата на публикуване: 22.07.2021 г.

 

Публикувана Заповед № 470 / 09.07.2021 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на свободни имоти публична общинска собственост – пасища, мери и ливади, определени за индивидуално ползване.

Дата на публикуване: 14.07.2021 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.06.2021 г. на Бюджет 2021 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 13.07.2021 г.

 

Публикувана Заповед № 462 / 08.07.2021 г. на кмета на Община Кубрат относно търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОПФ за срок от пет години, считано от стопанската 2021/2022 г.

Дата на публикуване: 09.07.2021 г.

 

Публикуван Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Кубрат за 2021 г.

Дата на публикуване: 25.06.2021 г.

 

Публикуванa Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Кубрат за периода 2021 - 2022 г.

Дата на публикуване: 25.06.2021 г.

 

Публикуванa Заповед № 407 / 23.06.2021 г. на кмета на Община Кубрат относно конкурс за избор на приобретател на безвъзмездно право на ползване за срок от 3 години на общински имот – в гр. Кубрат, ул. Княз Борис I № 15, ет. 1.

Дата на публикуване: 25.06.2021 г.

 

Публикуванa Заповед № 382 / 17.06.2021 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в с. Мъдрево и с. Юпер.

Дата на публикуване: 17.06.2021 г.

 

Публикуванa Заповед № 358 / 08.06.2021 г. на кмета на Община Кубрат относно открита процедура за отдаване под наем на маломерни имоти-ниви и лозя от общинския поземлен фонд, без търг или конкурс за една стопанска година (2021/2022).

Дата на публикуване: 09.06.2021 г.

 

Публикуванa Заповед № 349 / 04.06.2021 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на самостоятелен обект, представляващ гараж разположен в сграда с ид. 40422.505.1668.1 по КК и КР на гр. Кубрат.

Дата на публикуване: 07.06.2021 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.04.2021 г. на Бюджет 2021 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 12.05.2021 г.