Новото в сайта

Публикуван календар на културните прояви през 2019 г.

Дата на публикуване: 11.03.2019 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 28.02.2019 г. на Бюджет 2019 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 11.03.2019 г.

 

Публикувана обява за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2019 / 2020 г.

Дата на публикуване: 01.03.2019 г.

 

Публикуван отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Кубрат към 31.12.2018 г.

Дата на публикуване: 25.02.2019 г.

 

Публикуван годишен отчет за 2018 г. на кмета на община Кубрат за изпълнение на Програмата за управление на Община Кубрат за мандата 2017 г. - 2019 г.

Дата на публикуване: 11.02.2019 г.

 

Публикуван годишен отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда натериторията на Община Кубрат през 2018 година.

Дата на публикуване: 11.02.2019 г.

 

Публикуван годишен доклад за 2018 г. за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Кубрат за периода 2014 - 2020 г.

Дата на публикуване: 11.02.2019 г.

 

Публикувана програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Кубрат през 2019 г.

Дата на публикуване: 11.02.2019 г.

 

Публикувана годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Кубрат за 2019 г.

Дата на публикуване: 11.02.2019 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.01.2019 г. на Бюджет 2019 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 09.02.2019 г.

 

Публикуван Бюджет 2019 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 06.02.2019 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.12.2018 г. на Бюджет 2018 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 24.01.2019 г.

 

Публикувани отчети за касовото изпълнение на бюджетите на училищата към 31.12.2018 г.

Дата на публикуване: 14.01.2019 г.

 

Публикуван регламент за участие в XII национален конкурс "Хумор и сатира" 2019 г.

Дата на публикуване: 09.01.2019 г.

 

Публикувана Заповед № 962 / 28.12.2018 г. на кмета на община Кубрат относно предоставяне на имоти - полски пътища по населени места за стопанската 2018 / 2019 г.

Дата на публикуване: 01.01.2019 г.