Новото в сайта

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.05.2022 г. на Бюджет 2022 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 13.06.2022 г.

 

Заповед № 410 / 10.06.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) №ХIV-391 по ПУП на с. Равно.

Дата на публикуване: 10.06.2022 г.

 

Заповед № 378 / 30.05.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на самостоятелен обект в гр. Кубрат.

Дата на публикуване: 30.05.2022 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.04.2022 г. на Бюджет 2022 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 11.05.2022 г.

 

Публикувана Заповед № 307 / 11.05.2022 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот с НТП “ниско жилищно застрояване“ в с. Севар.

Дата на публикуване: 11.05.2022 г.