Новото в сайта

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.12.2021 г. на Бюджет 2021 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 13.01.2022 г.

 

Публикувана Заповед № 911 / 22.12.2021 г. на кмета на Община Кубрат относно предоставяне правото на ползване на имоти с НТП - полски пътища на ползватели, участващи в споразумения за създаване на масиви за ползване за стопанската 2021/2022 година, съгласно Решение №306 по Протокол №26 / 30.11.2021 г. на Общински съвет - Кубрат.

Дата на публикуване: 23.12.2021 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.11.2021 г. на Бюджет 2021 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 13.12.2021 г.

 

Публикуван годишен ежегоден Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на Община Кубрат за 2020 г.

Дата на публикуване: 19.11.2021 г.

 

Публикувана Заповед № 827 / 18.11.2021 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на имот от общинския горски фонд с НТП “Смесена гора“.

Дата на публикуване: 18.11.2021 г.

 

Публикувана Заповед № 826 / 18.11.2021 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на терен общинска собственост за поставяне на павилион за търговска дейност – заведение за бързо хранене разположен в ПИ с ид.40422.504.433 по КК и КР на гр. Кубрат.

Дата на публикуване: 18.11.2021 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.10.2021 г. на Бюджет 2021 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 11.11.2021 г.

 

Публикувана Заповед №761 / 28.10.2021 г. на кмета на община Кубрат за извършване на услуги по събиране, извозване и депониране на битови отпадъци по график на територията на Община Кубрат през 2022 г.

Дата на публикуване: 29.10.2021 г.

 

Публикувана Заповед № 753 / 26.10.2021 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти от ОПФ с НТП "Широколистна гора" в землищата на с. Беловец и с. Севар.

Дата на публикуване: 27.10.2021 г.

 

Публикувана Заповед № 726 / 14.10.2021 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от общински имот в гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. “Добруджа“ № 2.

Дата на публикуване: 18.10.2021 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.09.2021 г. на Бюджет 2021 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 12.10.2021 г.

 

Публикуван проект на заповед на кмета на община Кубрат за извършване на услуги по събиране, извозване и депониране на битови отпадъци по график на територията на Община Кубрат през 2022 г.

Дата на публикуване: 27.09.2021 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.08.2021 г. на Бюджет 2021 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 13.09.2021 г.

 

Публикувана Заповед № 598 / 26.08.2021 г. на кмета на Община Кубрат относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години за земеделско ползване на незастроени места в урбанизираните територии на Община Кубрат, считано от стопанската 2021/2022г.

Дата на публикуване: 30.08.2021 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.07.2021 г. на Бюджет 2021 г. на Община Кубрат.

Дата на публикуване: 11.08.2021 г.