Новото в сайта

Публикувани Заповеди № 400, 401 и 402 / 25.07.2017 г. на кмета на община Кубрат относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване на общински имоти.

Дата на публикуване: 25.07.2017 г.

 

Публикувана обява за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – собственост на „Кубратска гора“ ЕООД, гр. Кубрат.

Дата на публикуване: 24.07.2017 г.

 

Публикувана Заповед № 383 / 19.07.2017 г. на кмета на община Кубрат относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от имот – общинска собственост за монтиране на кафе-автомати.

Дата на публикуване: 19.07.2017 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.06.2017 г. на Бюджет 2017 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 14.07.2017 г.

 

Публикувана Заповед № 346 / 07.07.2017 г. на кмета на община Кубрат относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на част от имот общинска собственост в с. Беловец.

Дата на публикуване: 07.07.2017 г.

 

Публикувана Заповед № 313 / 16.06.2017 г. на кмета на община Кубрат относно процедура за отдаване под наем на маломерни имоти от ОПФ, за стопанската 2017/2018 година.

Дата на публикуване: 22.06.2017 г.

 

Публикувана Заповед № 312 / 16.06.2017 г. на кмета на община Кубрат относно процедура за отдаване под наем на имоти с НТП-Лозя от ОПФ, за стопанската 2017/2018 година.

Дата на публикуване: 22.06.2017 г.

 

Публикувана Заповед № 311 / 16.06.2017 г. на кмета на община Кубрат за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на общински имот в с. Каменово.

Дата на публикуване: 21.06.2017 г.

 

Публикувана Заповед № 280 / 01.06.2017 г. на кмета на община Кубрат за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Божурово.

Дата на публикуване: 21.06.2017 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 31.05.2017 г. на Бюджет 2017 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 12.06.2017 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение към 30.04.2017 г. на Бюджет 2017 г. на община Кубрат.

Дата на публикуване: 15.05.2017 г.

 

Публикуван отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2017 г. на община Кубрат за първо тримесечие.

Дата на публикуване: 02.05.2017 г.