Начало » Административни услуги » Административно-технически услуги Устройство на територията

 

Административно-технически услуги Устройство на територията

1989 Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти Заявление Информация
1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа Заявление Информация
1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба Заявление Информация
2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове Заявление Информация
2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти Заявление Информация
2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива Заявление Информация
2027 Издаване на скици за недвижими имоти Заявление Информация
2054 Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж Заявление Информация
2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове Заявление Информация
2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект Заявление Информация
2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория Заявление Информация
2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи Заявление Информация
2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти Заявление Информация
2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот Заявление Информация
2083 Издаване на виза за проектиране Заявление Информация
2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж Заявление Информация
2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ Заявление Информация
2112 Издаване на разрешение за строеж Заявление Информация
2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока Заявление Информация
2115 Попълване / поправка на кадастрален план Заявление Информация
2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти Заявление Информация
2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях Заявление Информация
Издаване на заповед за вписване на нов титуляр в разрешение за строеж Заявление Информация
За процедиране и разглеждане на градоустройствени разработки с обхват за 1 имот / над 1 имот Заявление Информация
За извършване на оценка по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ - за строежи – ІІІ / IV / V категория Заявление Информация
Разрешение за строеж по одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива Заявление Информация
Презаверка на инвестиционни проекти Заявление Информация
Ползване на тротоари, площади, улични платна и др. за разполагане на строителни материали Заявление Информация
Попълване на данни от ПУП за издаване на комбинирана скица при наличие на кадастрална карта Заявление Информация
Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива Заявление Информация
Издаване на скица - извадка от кадастрален план Заявление Информация
Нанасяне на геодезическо заснемане върху кадастрални планове Заявление Информация
Извадка от действащ устройствен план за частична промяна на същия с обхват за 1 имот / над 1 имот Заявление Информация
Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж Заявление Информация
Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища Заявление Информация
Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация Заявление Информация
Разрешение за прокопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства Заявление Информация
Предварително съгласие за прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура   Информация
Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване Заявление Информация

 

 

Информация за банкова сметка и код за плащане:

Банка: ТБ “Инвестбанк” АД – гр. Разград, офис Кубрат

BIC: IORTBGSF

IBAN: BG74 IORT 8116 8400 7001 00

Код за вид плащане: 448001