Начало » Административни услуги » Устройство на територията, кадастър и регулация

 

Устройство на територията, кадастър и регулация

  1. Издаване на скица на недвижим имот
  2. Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване – виза за проектиране
  3. Презаверка на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца
  4. Издаване на заповед за вписване на нов титуляр в разрешение за строеж
  5. Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот
  6. Заверка на технически паспорт
  7. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
  8. Издаване на удостоверение за административен адрес
  9. Нанасяне на геодезическо заснемане върху кадастрални планове
  10. Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж
  11. Издаване на разрешение за допускане изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива /чл. 150, ал. 1 от ЗУТ/
  12. Презаверка на строително разрешение
  13. Издаване на удостоверение за реално определени части на сгради
  14. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ
  15. Издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия и рекламно-информационни материали
  16. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и относно приложение на ПУП
  17. Заверка на екзекутивна документация за строежи от I, II, III, IV и V категория
  18. За процедиране и разглеждане на градоустройствени разработки с обхват за 1 имот / над 1 имот
  19. Одобряване на инвестиционни проекти за нов строеж
  20. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи по реда на чл.177, ал.3 от ЗУТ за строежи от IV категория
  21. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи по реда на чл.177, ал.3 от ЗУТ за строежи от V категория
  22. За извършване на оценка по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ - за строежи – ІІІ / IV / V категория
  23. Разрешение за строеж по одобрен комплексен проект за инвестиционна инциатива
  24. Извадка от действащ устройствен план за частична промяна на същия с обхват 1 имот / над 1 имот
  25. Презаверка на инвестиционни проекти
  26. Издаване на акт за узаконяване
  27. Ползване на тротоари, площади, улични платна и др. за разполагане на строителни материали
  28. Установяване състоянието на строежи по искане на заинтересовани лица
  29. Разрешение за изработване на ПУП
  30. Заповед за допускане частично изменение на ПУП
  31. Разрешение за прокопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства
  32. Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях
  33. Издаване на удостоверение по чл. 54a, ал. 3 от ЗКИР и за попълване на кадастралния план
  34. Попълване на данни от ПУП за издаване на комбинирана скица при наличие на кадастрална карта
  35. Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
  36. Разрешение за строеж по одобрен проект
  37. Издаване на разрешение за строеж без инвестиционен проект
  38. Презаверка на разрешение за строеж / разрешение за поставяне на временен павилион
  39. Издаване на скица - извадка от кадастрален план
  40. Искане за допускане на изменения в инвестиционни проекти
  41. Регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 от ЗУЕС

 

 

1. Издаване на скица за недвижим имот

Правно основание:

• Закон за устройството и територията /ЗУТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Актуално състояние на фирмата;

3. Документ за платена такса;

4. Удостоверение за наследници /при необходимост/;

5. Данъчна оценка /при липса на нот. акт/;

6. Други документи.

Срок на валидност:

6 месеца

Срок за изпълнение:

обикновена – 7 дни, бърза – 3 дни, експресна - 24 часа

Такса:

обикновена – 10.00 лв., бърза – 12.50 лв., експресна - 15.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главни специалисти „КРС”

 

2. Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване – виза за проектиране

Правно основание:

• Чл. 140, ал. 2 от Закона за устройството и територията /ЗУТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Актуално състояние на фирмата;

3. В съсобствен поземлен имот – договор в нотариална форма с останалите съсобственици /по чл. 183, ал. 1 от ЗУТ/;

4. В етажна собственост – договор за надстрояване или пристрояване със собственика на урегулирания поземлен имот в нотариална форма и декларация – съгласие с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост;

5. При свързано ниско етажно застрояване - писмено нотариално заверено съгласие на собствениците на съседни урегулирани имоти, за които се установява свързано застрояване;

6. Документ за платена такса;

7. Други документи.

Срок на валидност:

6 месеца

Срок за изпълнение:

обикновена – 7 дни, бърза – 3 дни, експресна - 24 часа

Такса:

обикновена – 20.00 лв., бърза – 25.00 лв., експресна - 30.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главни специалисти „КРС”

 

3. Презаверка на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Правно основание:

• Закон за устройството и територията /ЗУТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Документ за собственост;

3. Актуално състояние на фирмата;

4. Скица от действащия план (оригинал);

5. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 24 часа

Такса:

обикновена – 3.00 лв., бърза – 3.75 лв., експресна – 4.50 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главни специалисти „КРС”

 

4. Издаване на заповед за вписване на нов титуляр в разрешение за строеж

Правно основание:

• Закон за устройството и територията /ЗУТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец;

2. Разрешение за строеж;

3. Документ за собственост;

4. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

7 дни

Такса:

10.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен архитект

 

5. Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот

Правно основание:

• Закон за устройството и територията /ЗУТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Документ за собственост;

3. Актуално състояние на фирмата;

4. Скица на имота;

5. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

обикновена – 7 дни, бърза – 3 дни

Такса:

обикновена – 10.00 лв., бърза – 13.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главни специалисти „КРС”

 

6. Заверка на технически паспорт

Правно основание:

• Чл. 176a от Закона за устройството и територията /ЗУТ/

• Чл. 2, ал. 1 от Наредба № 5 / 28.12.2006 за техническите паспорти на строежите

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Технически паспорт – 2 бр.;

3. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

обикновена – 7 дни, бърза – 3 дни

Такса:

обикновена – 10.00 лв., бърза – 13.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен архитект

 

7. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Правно основание:

• § 16 от ДР от Закона за устройството и територията /ЗУТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Документ за собственост;

3. Скица на имота;

4. Документ, доказващ периода на извършване на строежа;

5. Декларация, че няма заведени преписки за незаконно строителство;

6. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

7 дни

Такса:

20.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен архитект

 

8. Издаване на удостоверение за административен адрес

Правно основание:

• Закон за устройството и територията /ЗУТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Документ за собственост;

3. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

обикновена – 7 дни; бърза – 3 дни; експресна – 24 часа

Такса:

обикновена – 5.00 лв., бърза – 7.00 лв., експресна – 10.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен архитект

 

9. Нанасяне на геодезическо заснемане върху кадастрални планове

Правно основание:

• Чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Геодезическо заснемане;

3. Документ за собственост;

4. Разрешение за строеж;

5. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

7 дни

Такса:

3.00 лв. на точка

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главни специалисти „КРС”

 

10. Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж

Правно основание:

• Чл. 181 от от Закона за устройството и територията /ЗУТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Разрешение за строеж;

3. Протокол за определяне на строителна линия и ниво с извършени проверки при достигане на контролни проектни нива;

4. Акт за приемане на конструкцията /Образец 14/;

5. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

обикновена - 7 дни, бърза - 3 дни

Такса:

обикновена - 25.00 лв., бърза - 30.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главни специалисти „КРС”

 

11. Издаване на разрешение за допускане изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива /чл. 150, ал. 1 на ЗУТ/

Правно основание:

• Чл. 150, ал. 1 от от Закона за устройството и територията /ЗУТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Документи за собственост на всички имоти /УПИ/, за които се отнася искането за изработване;

3. Удостоверение за наследници – при наследствен имот;

4. Скица с предложение за изменение на ПУП;

5. Задание за изработване на ПУП или изменение на ПУП;

6. Документ за платена такса;

7. Други документи.

Срок за изпълнение:

7 дни

Такса:

10.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „КРС”

 

12. Презаверка на строително разрешение

Правно основание:

• Чл. 153, ал. 3 и ал. 4 от Закона за устройството и територията /ЗУТ/ за частни имоти

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Документ за собственост;

3. Одобрени проекти, които не са загубили правно действие;

4. Разрешение за строеж;

5. Документ за платена такса;

6. Други документи.

Срок за изпълнение:

7 дни

Такса:

15.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен архитект

 

13. Издаване на удостоверение за реално определени части на сгради

Правно основание:

• Чл. 202 и чл. 203 от Закона за устройството и територията /ЗУТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Документ за собственост;

3. Одобрен проект за реално обособяване на реални части от сграда;

4. Документ за платена такса;

5. Други документи.

Срок за изпълнение:

7 дни

Такса:

20.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен архитект

 

14. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ

Правно основание:

• Закон за устройството и територията /ЗУТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Документ за собственост;

5. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

обикновена – 7 дни, бърза – 3 дни, експресна – 24 часа

Такса:

обикновена – 5.00 лв., бърза – 6.25 лв., експресна – 7.50 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „КРС”

 

15. Издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия и рекламно-информационни материали

Правно основание:

• Чл. 56 и чл. 57 от Закона за устройството и територията /ЗУТ/ за частни имоти

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Документ за собственост /право на строеж договор за наем/;

3. Актуално състояние на фирмата;

4. Проект или снимка на съоръжението;

5. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

7 дни

Такса:

20.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен архитект

 

16. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и относно приложение на ПУП

Правно основание:

• Чл. 159, ал. 1 и ал. 3 от Закона за устройството и територията /ЗУТ/ за частни имоти

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Одобрени проекти;

3. Разрешение за строеж;

4. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

7 дни

Такса:

25.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главни специалисти „КРС”

 

17. Заверка на екзекутивна документация за строежи от I, II, III, IV и V категория

Правно основание:

• Чл. 175 от Закона за устройството и територията /ЗУТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Екзекутивна документация;

3. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

7 дни

Такса:

50.00 лв. – I категория;

40.00 лв. – II категория;

30.00 лв. – III категория;

20.00 лв. – IV категория;

15.00 лв. – V категория.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен архитект

 

18. За процедиране и разглеждане на градоустройствени разработки с обхват за 1 имот / над 1 имот

Правно основание:

• Закон за устройството и територията /ЗУТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Проекти;

3. Документ за собственост;

4. Застрахователни полици на проектантите;

5. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура – ЕЛ, ВиК, Газоснабдяване;

6. Становище от РИОСВ;

7. Разрешение за изработване на ПУП (Предписание за ЧИ на ПУП);

8. Други документи;

9. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

30 дни

Такса:

20.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „КРС”

 

19. Одобряване на инвестиционни проекти за нов строеж

Правно основание:

• Закон за устройството и територията /ЗУТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Проекти:

- архитектура;

- конструкции /конструктивно становище/, заверени от техн. контрол;

- ЕЛ;

- В и К;

- технологична;

- ПБЗ;

- ППБ;

- ЕЕ с оценка;

- ВП;

- ОВК;

- други;

3. Оценка за съответствие;

4. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

30 дни с оценка от ОЕСУТ; 7 дни с оценка от лицензирана фирма

Такса:

0.2% от стойността на обекта, но не по малка от 20.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен архитект

 

20. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи по реда на чл. 177, ал. 3 от ЗУТ за строежи от IV категория

Правно основание:

• Чл. 177, ал. 3 от Закона за устройството и територията /ЗУТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;

3. Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността, към който се прилагат:

- Разрешение за строеж (акт за узаконяване);

- Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;

- Заверена заповедна книга;

- Акт обр. 14 за приемане на конструкцията;

- Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения;

- Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;

- Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;

4. Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

5. Други документи, изискващи по закон, съобразно спецификата на строеж;

6. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

7 дни

Такса:

в зависимост от вида на строежа

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен архитект

 

21. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи по реда на чл. 177, ал. 3 от ЗУТ за строежи от V категория

Правно основание:

• Чл. 177, ал. 3 от Закона за устройството и територията /ЗУТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право за се строи в чужд имот;

3. Разрешение за строеж (акт за узаконяване);

4. Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверки за достигнатите контролирани нива;

5. Заверена заповедна книга;

6. Акт обр. 14 за приемане на конструкцията;

7. Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежи, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения;

8. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените материали със съществените изисквания към строежите;

9. Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;

10. Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

11. Други документи, изискващи по закон, съобразна спецификата на строежа;

12. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

7 дни

Такса:

В зависимост от вида на строежа

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен архитект

 

22. За извършване на оценка по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ - за строежи – ІІІ / IV / V категория

Правно основание:

• Чл. 142, ал. 6, т. 1 от Закона за устройството и територията /ЗУТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1.1. Заявление по образец; 

1.2. Заявление по образец; /за КПИИ/ 

2. Документ за собственост /право на строеж/;

3. Решение за регистрация и актуално състояние на фирмата;

4. В съсобствен поземлен имот – договор в нотариална форма с останалите съсобственици /по чл. 183, ал. 1 от ЗУТ/;

5. Документи от други заинтересовани лица;

6. Скица с виза за проектиране (при необходимост), презаверена;

7. Документ за законност на сгради, които се преустройват;

8. Проекти;

- архитектура;

- конструкции /конструктивно становище/, заверени от техн. контрол;

- ЕЛ;

- В и К;

- технологична;

- ПБЗ;

- ППБ;

- ЕЕ с оценка;

- ВП;

- ОВК;

- други;

9. Удостоверение от камарата на архитектите (I–IV категория);

10. Удостоверение от камарата на инженерите (I–IV категория);

11. Застрахователни полици на проектанти;

12. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура:;

- електроснабдяване;

- ВиК;

- газоснабдяване;

13. Становище от РИОСВ;

14. Други;

15. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

30 дни

Такса:

– ІІІ категория - 300,00 лв.

– ІV категория - 200,00 лв.

– V категория /без единични гаражи/ - 100,00 лв.

– V категория /единични гаражи/ - 20,00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „КРС”

 

23. Разрешение за строеж по одобрен комплексен проект за инвестиционна инциатива

Правно основание:

• Закон за устройството и територията /ЗУТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1.1. Заявление по образец; 

1.2. Заявление по образец (за газифициране); 

2. Документ за собственост /право на строеж/;

3. Одобрени проекти;

4. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

7 дни

Такса:

30,00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен архитект

 

24. Извадка от действащ устройствен план за частична промяна на същия с обхват 1 имот / над 1 имот

Правно основание:

• Закон за устройството и територията /ЗУТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Документ за собственост /право на строеж/;

3. Одобрени проекти;

4. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

обикновена – 7 дни, бърза – 3 дни

Такса:

- с обхват 1 имот - обикновена – 25.00 лв., бърза – 30.00 лв.

- с обхват над 1 имот - обикновена – 25.00 лв. + 10.00 лв. за всеки следващ имот, бърза – 30.00 лв. + 14.00 лв. за всеки следващ имот

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главни специалисти „КРС”

 

25. Презаверка на инвестиционни проекти

Правно основание:

• Закон за устройството и територията /ЗУТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Комплект инвестиционни проекти;

3. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

7 дни

Такса:

- 50% от стойността за одобряване

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен архитект

 

26. Издаване на акт за узаконяване

Правно основание:

• Закон за устройството и територията /ЗУТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Документ за собственост;

3. Скица от действащия ПУП;

4. Одобрени проекти за узаконяване;

5. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

7 дни

Такса:

30.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен архитект

 

27. Ползване на тротоари, площади, улични платна и др. за разполагане на строителни материали

Правно основание:

• Закон за устройството и територията /ЗУТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Разрешение за строеж;

3. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

7 дни

Такса:

1.10 лв./m2 на месец

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен архитект

 

28. Установяване състоянието на строежи по искане на заинтересовани лица

Правно основание:

• Закон за устройството и територията /ЗУТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Документ за собственост /право на строеж/;

3. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

7 дни

Такса:

25.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „КРС”

 

29. Разрешение за изработване на ПУП

Правно основание:

• Чл. 124, ал. 3 от Закона за устройството и територията /ЗУТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Документ за собственост /право на строеж/;

3. Скица - проект;

4. Задание;

5. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

7 дни

Такса:

10.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „КРС”

 

30. Заповед за допускане частично изменение на ПУП

Правно основание:

• Чл. 135, ал. 1 от Закона за устройството и територията /ЗУТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Документ за собственост /право на строеж/;

3. Скица с предложение за изменение на ПУП;

4. Задание;

5. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

7 дни

Такса:

10.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „КРС”

 

31. Разрешение за прокопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства

Правно основание:

• Чл. 72, ал. 1 от Закона за устройството и територията /ЗУТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Разрешение за строеж;

3. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

7 дни

Такса:

20.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен архитект

 

32. Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях

Правно основание:

• Закон за устройството и територията /ЗУТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Документ за собственост;

3. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

обикновена – 7 дни, бърза – 3 дни

Такса:

обикновена – 3.00 лв., бърза – 3.75 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „КРС”

 

33. Издаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР и за попълване на кадастралния план

Правно основание:

• Чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Копие от документ за собственост /право на строеж/;

3. Копие от разрешение за строеж;

4. Копие от скица /виза/ за проучване и проектиране;

5. Копие от екзекутивна документация за сградите /част архитектурна/, съоръженията или подземните проводи;

6. Протокол за дадена строителна линия с нанесени проверки;

7. Когато сградата не е заснета в кадастралния план – геодезическо заснемане, данни за правоспособното лице, извършило заснемането и квитанция за платена такса за нанасяне на строежа в кадастралния план:

- полски измервания, изчисления и координатен регистър на изходните и подробните точки;

- скица с нанесени точки от работната геодезическа основа /РГО/ и заснети сгради, граници и съоръжения;

- кратка обяснителна записка;

- документ за предоставени изходни данни за точките от РГО.

8. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

7 дни

Такса:

5.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „КРС”

 

34. Попълване на данни от ПУП за издаване на комбинирана скица при наличие на кадастрална карта

Правно основание:

• Закон за устройството и територията /ЗУТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Скица от службата по геодезия, картография и кадастър;

3. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

обикновена – 7 дни, бърза – 3 дни, експресна - 24 часа

Такса:

обикновена – 5.00 лв., бърза – 6.25 лв., експресна – 7.50 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главни специалисти „КРС”

 

35. Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Правно основание:

• Закон за устройството и територията /ЗУТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Документ за собственост;

3. Проект за ПУП;

4. Заповед за изработване на КПИИ;

5. Инвестиционен проект;

6. Становище от РИОСВ /решение по ОВОС/;

7. Оценка от ОЕСУТ;

8. Положително становище от пожарна и аварийна безопасност, когато строежите са първа или втора категория;

9. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към техническата инфраструктура;

10. Специални разрешителни, изискващи се по специални закони;

11. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

30 дни с оценка от ОЕСУТ; 7 дни с оценка от лицензирана фирма

Такса:

30% повече от стойността за одобряване на ИП и ПУП

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен архитект

 

36. Разрешение за строеж по одобрен проект

Правно основание:

• Закон за устройството и територията /ЗУТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Документ за собственост /право на строеж/;

3. Одобрени проекти;

4. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

7 дни

Такса:

30.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен архитект

 

37. Издаване на разрешение за строеж без инвестиционен проект

Правно основание:

• Закон за устройството и територията /ЗУТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Удостоверение за идентичност /ако е необходимо/;

3. Конструктивно становище /когато се изисква/;

4. Скица-виза с указан начин на застрояване;

5. Договор в нотариална форма с останалите съсобственици /когато имота е съсобствен/;

6. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

7 дни

Такса:

20.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен архитект

 

38. Презаверка на разрешение за строеж / разрешение за поставяне на временен павилион

Правно основание:

• Закон за устройството и територията /ЗУТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Скица от действащия план (оригинал);

3. Договор за наем;

4. Разрешение за строеж или за поставяне;

5. Документ за въвеждане в експлоатация;

6. Снимки;

7. Одобрени проекти /ако има такива/;

8. Копие от уведомление за извършване на търговска дейност;

9. Документ за платена такса;

10. Други документи.

Срок за изпълнение:

7 дни

Такса:

15.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен архитект

 

39. Издаване на скица - извадка от кадастрален план

Правно основание:

• Закон за устройството и територията /ЗУТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Разрешение за строеж;

3. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

7 дни

Такса:

3.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главни специалисти „КРС”

 

40. Искане за допускане на изменения в инвестиционни проекти

Правно основание:

• Чл. 154, ал. 2, т. 5 и/или 6, 7 и 8 от Закон за устройството и територията /ЗУТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Документ за собственост;

3. Виза за проектиране;

4. Три копия от инвестиционния проект с части;

5. Оценка за съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ;

6. Oригинални екземпляри на издаденото разрешение за строеж;

7. Одобрени проекти /ако има такива/;

8. Нотариално заверено съгласие от заинтересовани собственици;

9. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

7 дни

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Място на издаване на документа:

Отдел „ТСУ”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен архитект

 

41. Регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 от ЗУЕС

Правно основание:

• Закон за управление на етажната собственост

• Наредба № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистрация на сдружение на собствениците

Съгласно чл. 29 от ЗУЕС председателят на управителния съвет (управителят) в 14-дневен срок от провеждане на учредителното събрание подава заявление за вписване на сдружението в публичен регистър в административното бюро по местоживеене.

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец; 

2. Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;

3. Копие от протокола на учредителното събрание (по образец), заверено от председателя на управителния съвет (управителя);

4. Копие от приетото споразумение (по образец), заверено от председателя на управителния съвет (управителя);

5. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ТСУ, общинска собственост и приватизация, екология”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Главен експерт „КРС”