Начало » Административни услуги » Административни услуги по транспорта

 

Административни услуги по транспорта

  1. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници
  2. Съгласуване на маршрутни разписания за специализиран превоз на пътници
  3. Заверка на маршрутни разписания за автобуси, обслужващи линии от републиканската, областна и общинска транспортна схема
  4. Такса за 1 бр. МПС за таксиметрова местостоянка
  5. Издаване на карта за безплатно паркиране на хора с увреждания

 

 

1. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец до кмета на община Кубрат; 

2. Удостоверение за регистрация в ДАИ /или Лицензия за извършване на таксиметров превоз с валиден към момента на подаване на заявлението срок на действие/;

3. Списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства – на хартиен носител;

4. Заверено от превозвача копие на карта за допълнителен преглед на автомобилите включени в списъка;

5. Заверено от превозвача копие на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на таксиметровия автомобил;

6. Копия от Удостоверенията: "водач на лек таксиметров автомобил" и "психологична годност на водачите";

7. Удостоверение, от НАП за липса на задължения или удостоверение за отсрочени или разсрочени задължения за осигурителни вноски;

8. Документ за платена такса за таксиметров превоз.

Срок за изпълнение:

14 дни

Такса:

Разрешително за таксиметров превоз на пътници с леки автомобили – 50.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/

Място на издаване на документа:

Отдел „Управление на собствеността”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Старши юрисконсулт – отдел „Управление на собствеността”

 

2. Съгласуване на маршрутни разписания за специализиран превоз на пътници

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец до кмета на община Кубрат; 

2. Маршрутни разписания за специализиран превоз на пътници;

3. Договор за специализиран превоз;

4. Копие от Лицензия за извършване на обществен превоз на пътници и списък към нея.

Срок за изпълнение:

обикновена - 14 дни, бърза - 7 дни

Такса:

обикновена - 5.00 лв., бърза - 10.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/

Място на издаване на документа:

Отдел „Управление на собствеността”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Старши юрисконсулт – отдел „Управление на собствеността”

 

3. Заверка на маршрутни разписания за автобуси, обслужващи линии от републиканската, областна и общинска транспортна схема

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец до кмета на община Кубрат; 

2. Копие от маршрутни разписания;

3. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

1 ден

Такса:

2.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/

Място на издаване на документа:

Отдел „Управление на собствеността”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Старши юрисконсулт – отдел „Управление на собствеността”

 

4. Такса за 1 бр. МПС за таксиметрова местостоянка

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец до кмета на община Кубрат - свободен текст;

2. Копие от разрешително за извършване на таксиметрова дейност;

3. Копие от удостоверение за регистрация;

4. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

1 ден

Такса:

25.00 лв. за 1 година

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/

Място на издаване на документа:

Отдел „Управление на собствеността”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Старши юрисконсулт – отдел „Управление на собствеността”

 

5. Издаване на карта за безплатно паркиране на хора с увреждания

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец до кмета на община Кубрат; 

2. Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане (сверява се с оригинала при подаване на документи);

3. Копие от лична карта (сверява се с оригинала при подаване на документи);

4. Актуална цветна снимка;

5. Копие от свидетелството за регистрация на МПС (сверява се с оригинала при подаване на документи);

6. Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се подава от лицето с увреждания.

Срок за изпълнение:

14 дни

Такса:

Няма

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/

Място на издаване на документа:

Отдел „Управление на собствеността”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Старши юрисконсулт – отдел „Управление на собствеността”