Начало » Административни услуги » Местни данъци и такси

 

Местни данъци и такси

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси Заявление Информация
2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък Заявление Информация
2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни Заявление Информация
2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство Заявление Информация
2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация Заявление Информация
2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина Заявление Информация
2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства Заявление Информация
2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж Заявление Информация
2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване Заявление Информация
2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство Заявление Информация
2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения Заявление Информация
Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци, такси, глоби и имуществени санкции на основание чл. 129, ал. 1 от ДОПК Заявление Информация
Приемане и обработване на декларации за освобождаване на такса сметосъбиране и сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци Заявление Информация
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения съгласно чл. 87, ал. 10 от ДОПК Заявление Информация
Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци Заявление Информация

 

 

Информация за банкова сметка и код за плащане:

Банка: ТБ “Инвестбанк” АД – гр. Разград, офис Кубрат

BIC: IORTBGSF

IBAN: BG74 IORT 8116 8400 7001 00

Код за вид плащане: 448007 и 448866