Начало » Административни услуги » Местни данъци и такси

 

Местни данъци и такси

  1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот
  2. Издаване на удостоверение за декларирани данни
  3. Издаване на удостоверение за данък наследство
  4. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство
  5. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства
  6. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината, съгласно чл. 14 от ЗМДТ
  7. Приемане и обработване на декларация за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗМДТ
  8. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата, съгласно чл. 32 от ЗМДТ
  9. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при придобиване на имущества, съгласно чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ
  10. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху превозните средства, съгласно чл. 54 от ЗМДТ
  11. Приемане и обработване на декларации за освобождаване на такса сметосъбиране и сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци
  12. Издаване на дубликат от подадени данъчни декларации
  13. Издаване на дубликат от квитанции за платени данъчни задължения
  14. Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци
  15. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ /чл. 87, ал. 6 от ДОПК/
  16. Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци, такси, глоби и имуществени санкции на основание чл. 129, ал. 1 от ДОПК
  17. Приемане и обработване на декларации за облагане с патентен данък, съгласно чл. 61н от ЗМДT

 

 

1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот

Не се издава дубликат на удостоверението.

Нормативни документи:

• Закон за местните данъци и такси /ЗМДТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

• Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Искане по образец; 

2. Пълномощно – в случаите, когато собственикът на имота не е в състояние да се яви лично;

3. Удостоверение за характеристика на земеделска земя от Служба по кадастъра – в случаите когато е необходима оценка на земеделска земя извън регулация в землището на гр. Кубрат и с. Каменово;

4. Удостоверение за характеристика на земеделска земя от Общинска служба „Земеделие” – в случаите когато е необходима оценка на земеделска земя извън регулация в землищата на другите населени места на територията на Община Кубрат;

5. Копие от удостоверение за наследници – в случаите когато е необходима оценка на земеделски имот, водещ се на починало лице;

6. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ попълнена собственоръчно и заверена от Община Кубрат /отдел „ТСУ”/ в случаите когато:

а/ е необходима данъчна оценка за нежилищен имот на фирма

б/ е необходима данъчна оценка за право на строеж

7. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

обикновена - 7 дни, бърза - 3 дни, експресна - 24 часа

Такса:

обикновена - 5.00 лв., бърза - 8.00 лв., експресна - 10.00 лв.

Таксата е за имот.

Място за подаване и получаване на документи:

Отдел „Местни данъци и такси”

 

2. Издаване на удостоверение за декларирани данни

Не се издава дубликат на удостоверението.

Нормативни документи:

• Закон за местните данъци и такси /ЗМДТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

• Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Искане по образец; 

2. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

обикновена - 7 дни, бърза - 3 дни, експресна - 24 часа

Такса:

обикновена - 3.00 лв., бърза - 4.00 лв., експресна - 6.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Отдел „Местни данъци и такси”

 

3. Издаване на удостоверение за данък наследство

Нормативни документи:

• Закон за местните данъци и такси /ЗМДТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

• Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Искане по образец; 

2. Копие от удостоверение за наследници;

3. Копие от разписки от централен депозитар за притежавани от починалия ДЦК;

4. Копие от удостоверение от съответните банки за суми по сметки на починалото лице;

5. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

обикновена - 7 дни, бърза - 3 дни, експресна - 24 часа

Такса:

обикновена - 3.00 лв., бърза - 4.00 лв., експресна - 6.00 лв.

Таксата е за един наследник.

Място за подаване и получаване на документи:

Отдел „Местни данъци и такси”

 

4. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство

Не се издава дубликат на удостоверението.

Нормативни документи:

• Закон за местните данъци и такси /ЗМДТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

• Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец;

2. Пълномощно – в случаите, когато собственикът на имота не е в състояние да се яви лично;

3. Протокол за степен на завършеност на строежа – за незавършено строителство;

4. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ попълнена собственоръчно и заверена от Община Кубрат /отдел „ТСУ”/;

5. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

обикновена - 7 дни, бърза - 3 дни, експресна - 24 часа

Такса:

обикновена - 5.00 лв., бърза - 8.00 лв., експресна - 10.00 лв.

Таксата е за имот.

Място за подаване и получаване на документи:

Отдел „Местни данъци и такси”

 

5. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства

Не се издава дубликат на удостоверението.

Удостоверението се издава единствено за освободени от данък превозни средства.

Нормативни документи:

• Закон за местните данъци и такси /ЗМДТ/

• Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат

• Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1. Искане по образец; 

2. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

обикновена - 7 дни, бърза - 3 дни, експресна - 24 часа

Такса:

обикновена - 3.00 лв., бърза - 4.00 лв., експресна - 6.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Отдел „Местни данъци и такси”

 

6. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината, съгласно чл. 14 от ЗМДТ

Нормативни документи:

• Чл. 14 от Законa за местните данъци и такси /ЗМДТ/

Необходими комплектоващи документи:

1. Декларация по образец; 

2. Копие от Нотариален акт;

3. Удостоверение за наследници – при придобиване на имот по наследство.

Срок за изпълнение:

7 дни

Такса:

Няма

Място за подаване и получаване на документи:

Отдел „Местни данъци и такси”

 

7. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху неджилищните имоти, придобити от фирми и предприятия, съгласно чл. 17 от ЗМДТ

Нормативни документи:

• Чл. 17 от Законa за местните данъци и такси /ЗМДТ/

Необходими комплектоващи документи:

1. Декларация по образец; 

2. Копие от Нотариален акт.

Срок за изпълнение:

7 дни

Такса:

Няма

Място за подаване и получаване на документи:

Отдел „Местни данъци и такси”

 

8. Приемане и обработване на декларация за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, съгласно чл. 25, ал.2 от ЗМДТ

Нормативни документи:

• Чл. 14 от Законa за местните данъци и такси /ЗМДТ/

Необходими комплектоващи документи:

1. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ попълнена собственоръчно:

а/ Ако е необходимо да бъде направена промяна по декларираните обстоятелства за имота – е необходимо декларацията да бъде заверена от Община Кубрат /отдел „ТСУ”/.

2. Копие от решението на ТЕЛК.

Срок за изпълнение:

7 дни

Такса:

Няма

Място за подаване и получаване на документи:

Отдел „Местни данъци и такси”

 

9. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата, съгласно чл. 32 от ЗМДТ

Нормативни документи:

• Чл. 32 от Законa за местните данъци и такси /ЗМДТ/

Необходими комплектоващи документи:

1. Декларация по образец;

2. Копие от удостоверение за наследници;

3. Копие от разписки от централен депозитар за притежавани от починалия ДЦК;

4. Копие от удостоверение от съответните банки за суми по сметки на починалото лице.

Срок за изпълнение:

7 дни

Такса:

Няма

Място за подаване и получаване на документи:

Отдел „Местни данъци и такси”

 

10. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при придобиване на имущества, съгласно чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ

Нормативни документи:

• Чл. 49, ал. 3 от Законa за местните данъци и такси /ЗМДТ/

Необходими комплектоващи документи:

1. Удостоверение за застрахователна стойност – за МПС;

2. Копие от удостоверението за данъчна оценка – за недвижим имот.

Срок за изпълнение:

веднага

Такса:

Няма

Място за подаване и получаване на документи:

Отдел „Местни данъци и такси”

 

11. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху превозните средства, съгласно чл. 54 от ЗМДТ

Нормативни документи:

• Чл. 54 от Законa за местните данъци и такси /ЗМДТ/

Необходими комплектоващи документи:

1.1. Декларация по образец /леки автомобили/; 

1.2. Декларация по образец /без леки автомобили/; 

2. Договор за покупка /фактура/. При внос – копие от превода на Договора за покупка;

3. Документ за 2,5% за данък придобиване. Не се изисква в случаите на директен внос на името на лицето или на първа регистрация на територията на България;

4. Копие от документа за платен годишен данък на ПС от продавача /ако има платен такъв/;

5. Талон за регистрация на ПС – за справка;

6. Удостоверение за действащ катализатор за ПС до 74 KW /включително/, произведени до 1994 г. /включително/;

7. Удостоверение доказващо притежаване на екодвигатели по стандартите Евро 2, 3 или 4 – ако притежава;

8. Удостоверение за наследници за справка /при придобиване на МПС по наследство/.

Срок за изпълнение:

7 дни

Такса:

Няма

Място за подаване и получаване на документи:

Отдел „Местни данъци и такси”

 

12. Приемане и обработване на декларации за освобождаване на такса сметосъбиране и сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци

Приемането става в периода Септември – Ноември на текущата година, за освобождаване през следващата календарна година.

Не се освобождават имоти, които са основно жилище на някой от собствениците.

Нормативни документи:

• Закон за местните данъци и такси /ЗМДТ/

• Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на община Кубрат

Необходими комплектоващи документи:

1.1. Декларация по образец /чл. 18б, ал. 1 от Наредба № 11 на ОбС-Кубрат/; 

1.2. Декларация по образец /чл. 18г, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 на ОбС-Кубрат/; 

1.3. Декларация по образец /чл. 18д от Наредба № 11 на ОбС-Кубрат/; 

Срок за изпълнение:

31.01. на следващата календарна година

Такса:

2.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Отдел „Местни данъци и такси”

 

13. Издаване на дубликат от подадени данъчни декларации

Необходими комплектоващи документи:

1. Искане по образец; 

2. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

обикновена - 7 дни, бърза - 3 дни, експресна - 24 часа

Такса:

обикновена - 3.00 лв., бърза - 4.00 лв., експресна - 6.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Отдел „Местни данъци и такси”

 

14. Издаване на дубликат от квитанции за платени данъчни задължения

Необходими комплектоващи документи:

1. Искане по образец; 

2. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

1 ден

Такса:

2.00 лв. на квитанция

Място за подаване и получаване на документи:

Отдел „Местни данъци и такси”

 

15. Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци

Необходими комплектоващи документи:

1. Заявление по образец;

2. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

обикновена - 7 дни, бърза - 3 дни, експресна - 24 часа

Такса:

обикновена - 3.00 лв., бърза - 4.00 лв., експресна - 6.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Отдел „Местни данъци и такси”

 

16. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ /чл. 87, ал. 6 от ДОПК/

Не се издава дубликат на удостоверението.

Необходими комплектоващи документи:

1. Искане по образец; 

2. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение:

обикновена - 7 дни, бърза - 3 дни, експресна - 24 часа

Такса:

обикновена - 5.00 лв., бърза - 7.00 лв., експресна - 10.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Отдел „Местни данъци и такси”

 

17. Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци, такси, глоби и имуществени санкции на основание чл. 129, ал. 1 от ДОПК

При разглеждане на Заявлението първо се погасяват останалите непогасени данъчни задължения и ако остане някаква сума се възстановява на лицето. Задължително е да бъде записана банковата сметка по която да бъде извършен превода.

Необходими комплектоващи документи:

1. Искане по образец; 

2. Оригинал на документа за недължимо платени данъци, такси, глоби и имуществени санкции.

Срок за изпълнение:

30 дни

Такса:

Няма

Място за подаване и получаване на документи:

Отдел „Местни данъци и такси”

 

18. Приемане и обработване на декларации за облагане с патентен данък, съгласно чл. 61н от ЗМДT

Нормативни документи:

• Чл. 61н от Законa за местните данъци и такси /ЗМДТ/

Необходими комплектоващи документи:

1. Декларация по образец; 

Място за подаване и получаване на документи:

Отдел „Местни данъци и такси”