Начало » Административни услуги

 

Административни услуги

Комплексно административно обслужване
Административни услуги по дейности
  Гражданско състояние
  Търговски дейности и туризъм
  Административни услуги по транспорта
  Общинска собственост и жилищна политика
  Устройство на територията, кадастър и регулация
  Екология
  Аграрна политика и земеползване
  Местни данъци и такси
Нормативна база
  Харта на клиента
  Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Кубрат
  Наредба за административното обслужване
  Закон за местните данъци и такси
  Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат
  Наредба №17 - за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кубрат
Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/
Информация за банковата сметка и кодове за вид плащане
Електронно плащане на местни данъци и такси чрез системата ePay